زندگینامه

بسمه تعالی

16

«خلاصه‏ای از سوابق و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی»
(تا سال ۱۳۹۳ )

الف- مشخصات فردی:
یحیی فوزی، متولد ۱۳۳۹، دارای مدرک دکتری علوم سیاسی، عضو هیأت علمی رسمی قطعی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی،استاد پایه۲۷٫

 

ب- سوابق تحصیلی:
دیپلم ریاضی فیزیک
کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه تهران در سال ۱۳۶۷
کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۰
دکتری علوم سیاسی از دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۷

ج- سوابق آموزشی:
دارای۲۲ سال سابقه تدریس دردانشگاه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشدودکتری که برخی عناوین دروس مزکور به شرح زیر است:
– سمینار روابط خارجی ایران
-سمینار جنبشهای اسلامی معاصر
– سیاست خارجی ایران
-تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی در ایران
– انقلاب اسلامی ایران
– سمینار تحولات سیاسی ایران از ۱۳۲۴ تا ۱۳۵۷
– مبانی اندیشه سیاسی در اسلام و ایران
– انقلاب اسلامی ایران و بازتاب آن
– اسلام و ایران
– جنبشهای اسلامی معاصر
– افکار و اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران
– مسائل سیاسی اقتصادی جهان سوم
– اندیشه سیاسی در اسلام معاصر

 

د- سوابق پژوهشی:

دـ -۱- مقالات مندرج در نشریات مصوب وزارت علوم(علمی-پژوهشی) و ISI
۱-جریان شناسی فکری جنبش بیداری اسلامی،فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره ۳۳، تابستان ۱۳۹۲
۲-وضعیت جریانات اسلام گرا در الجزایر و چشم انداز آینده ، فصلنامه روابط خارجی، شماره ۲۰، زمستان ۱۳۹۲
۳-تمدن اسلامی از دیدگاه امام خمینی، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، شماره ۹، زمستان ۱۳۹۱
۴-تاثیر ژئوپلتیک بر الگوی سیاسی مورد حمایت شیعیان در کشورهای مختلف – فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، شماره ۹، پائیز ۱۳۹۱
۵-بررسی تطبیقی اندیشه سیاسی جنبش اخوان المسلمین و انقلاب اسلامی در ایران –فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی ش ۳۶ ، زمستان ۱۳۹۰
۶-سمت و سوی تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب در ایران-فصلنامه علمی – پژوهشی سیاست –دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،ش ۳۹ ،تابستان ۱۳۹۰
۷-ابعاد و روند تحولات سیاسی در ایران بعد از انقلاب – فصلنامه علمی – پژوهشی سیاست – دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،ش ۴۱ ،زمستان ۱۳۹۰
۸-گونه شناسی جنبشهای اسلامی معاصر-فصلنامه علمی – پژوهشی مطالات راهبردی –شماره ۵۰ زمستان ۸۹
۹- برسی مقایسه ای جنبشهای سیاسی شیعی و اهل سنت ،رهیافت ،زمستان ۸۹
۱۰-تفاوت شناسی اهداف حکومت دینی با حکومت سکولار –فصلنامه علوم سیاسی –شماره ۵۱ پائیز ۸۹
۱۱- بررسی رابطه هویت ملی و امنیت اجتماعی در ایران –فصلنامه علمی –پژوهشی انتظام اجتماعی –سال سوم شماره دوم زمستان ۱۳۹۰
۱۲-اصول تفکر سیاسی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دهه اول انقلاب ، نشریه جستار های سیاسی معاصر، شماره ۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۱

۱۳-بررسی مقایسه ای مفهوم عدالت اجتماعی در اسلام و غرب – فصلنامه علمی – پژوهشی متین-ش۴۸ پائیز ۱۳۸۹
۱۴- مبانی و اهداف توسعه سیاسی از دیدگاه امام خمینی -فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره ۱۹، زمستان ۱۳۸۸
۱۵-طبقه متوسط جدید و تاثیرات آن در تحولات سیاسی بعد از انقلاب اسلامی در ایران،
فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره ۱۷، تابستان ۱۳۸۸
۱۶-جایگاه دین در عرصه علوم انسانی در ایران بعد از انقلاب: گفتمانها و راهبردها- فصلنامه علمی – پژوهشی متین-ش۴۳ سال ۱۳۸۸
۱۷-مبانی نظری دو رویکرد سلبی و ایجابی به مهندسی فرهنگی
فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره ۱۵، زمستان ۱۳۸۷
۱۸-بررسی تطبیقی خرده گفتمان‌‌های سیاسی اسلامگرا در ایران قبل از انقلاب وتاثیر آنها در شکل گیری نظام سیاسی بعد از انقلاب- فصلنامه علمی پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی- فصلنامه علوم اجتماعی ، شماره ۴۳، پاییز و زمستان ۱۳۸۷
۱۹-زنان و حکومت دینی در ایران: بررسی پیامدهای گفتمان انقلاب اسلامی در مورد جایگاه سیاسی – اجتماعی زنان -فصلنامه علمی – پژوهشی متین- شماره سی و نهم۱۳۸۷
۲۰-پیامدهای بحث در مورد حد و حدود اختیار دولت بعد از انقلاب بر اندیشه سیاسی شیعه- فصلنامه علمی – پژوهشی متین سال دهم، شماره ۳۸، بهار ۱۳۸۷
۲۱-امام خمینی و جهانی شدن، فصلنامه علمی پژوهشی متین، شماره ۳۶ سال ۱۳۸۶
۲۲-استراتژی و عملکرد سازمان مجاهدین خلق در مواجهه با جمهوری اسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی متین، شماره ۳۴، بهار ۸۶
۲۳-مواضع مراجع تقلید شیعه در ایران در مواجهه با الگوی نوسازی پهلوی دوم، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخی دانشگاه مشهید، زمستان ۸۴
۲۴-توانایی گفتمان اصلاح‌طلبانه اسلامگرایان شیعی در ایران- مجله علمی پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران۱۳۸۴
۲۵-پیامدهای تغییرات جمعیتی در ایران بعد از انقلاب بر مشروعیت نظام سیاسی در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن جامعه‌شناسی ایران پاییز ۸۳
۲۶-تحولات فقه سیاسی شیعه در مواجهه با روند نوسازی بعد از انقلاب در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، تابستان ۸۳
۲۷-مقاله ISI با عنوان :
The concept of Justice in Islamic political Thought-Life Science Journal 2013:10(2s)
۲۸-مقاله ISI با عنوان :
Causes of the formation and nature of political movements in Bahrain -Life Science Journal -2012:9(4

 

دـ -۲- مقالات مندرج در دیگر نشریات معتبر
۳۱-نقش حکومت در تربیت ؛ بررسی مقایسه ای دیدگاه افلاطون و امام خمینی (ره)
دو فصلنامه اسلام و پژوهش های تربیتی، شماره ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۰
۳۲-ولایت فقیه در فقه سیاسی ما-زمانه-شماره ۶۵-بهمن ۸۶
۳۳-علل ساختاری رخداد انقلاب در ایران، فصلنامه علوم سیاسی، تابستان ۸۵
۳۴-چالشهای ایدئولوژیک در اسرائیل، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای
۳۵-مبانی اندیشه‌ای گروههای سیاسی اسلامگرا در ایران قبل از انقلاب، متین، پاییز ۸۳
۳۶-علل ارادی رخداد انقلاب در ایران، فصلنامه متین، زمستان ۸۳
۳۷-امام خمینی و هویت جمعی، فصلنامه متین، بهار ۸۲
۳۸-امام خمینی و هویت ملی در ایران، فصلنامه مطالعات ملی۱۳۸۰
۳۹-انقلاب اسلامی و الگوی بدیل نوسازی، متین، تابستان ۷۹
۴۰-جمهوری اسلامی و چالشهای نظری، متین ۳ و۴، پاییز ۷۸
۴۱-مذهب و توسعه در ایران، متین، تابستان ۷۸
۴۲-چالشهای فرهنگی انقلاب اسلامی، نامه پژوهش، شماره ۷، زمستان ۷۶

 

دـ -۳- مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی
– کنفرانسهای خارجی
۱- مالزی ۱۳۸۹-همایش علوم انسانی ، عنوان مقاله : مقاله گونه شناسی جنبشهای اسلامی معاصر
۲- چین ۱۳۸۸-همایش علوم انسانی ، عنوان مقاله : تاثیر دین در عرصه علوم انسانی
۳- اندونزی ۱۳۸۷- عنوان مقاله : مردم سالاری دینی در ایران
۴- قازان ،جمهوری تاتارستان ۱۳۸۷- همایش انقلاب ایران در دهه چهارم ، عنوان مقاله : آینده انقلاب ایران در دهه چهارم
۵- مسکو ۱۳۸۶، عنوان مقاله : اسلام و جهانی شدن
۶- کرواسی، ۱۳۸۳- عنوان مقاله : اسلام و تروریسم
– کنفرانسهای داخلی
۷-تاثیر سیره سیاسی پیامبر بر اندیشه سیاسی در اسلام-تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی –زمستان ۸۶
۸-پیامدهای نظری تعامل مذهب و نوسازی در ایران، مجموعه مقالات همایش دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۰
۹-بررسی نقش امام خمینی در رفع مواضع نظری اقتصادی بعد از انقلاب، مجموعه مقالات همایش دانشگاه شیراز ، ۱۳۷۹
۱۰-کنگره بررسی اندیشه‌های اقتصادی امام خمینی، امام خمینی و اقتصاد اسلامی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد، خرداد ۱۳۷۹

 

دـ-۴- تألیف کتاب
۱- جنبشها وجریانات اسلامگرا در جهان اسلام : بررسی منطقه ای (در حال انتشار۱۳۹۲ )
۲-مذهب و مدرنیزاسیون در ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱
۳-سازمان کنفرانس اسلامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۹
۴- اندیشه سیاسی امام خمینی، قم: نشر دانشگاه معارف، ۱۳۸۴(ویرایش اول )
۵-اندیشه سیاسی امام خمینی، قم: نشر دانشگاه معارف، ۱۳۸۷(ویرایش دوم )
۶-اندیشه سیاسی بعد از انقلاب در ایران- انتشارات امام خمینی و انقلاب اسلامی ۱۳۸۷
۷- تحولات سیاسی اجتماعی ایران بعد از انقلاب، تهران: نشر عروج، ۱۳۸۵(دوجلد)
۸-امام خمینی و هویت ملی در ایران، تهران: نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۵
۹-اندیشه و سیره مدیریتی امام خمینی ،سازمان مدیریت ،۱۳۸۹
۱۰-روزشمار جنگ ایران و عراق، جلد ۴۳، تهران: نشر مرکز مطالعات جنگ ، ۱۳۸۰
۱۱-روز شمار جنگ ایران و عراق، جلد ۴۴، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، ۱۳۸۱
۱۲-گفتمان اصلاحات در ایران، تهران: بسیج اساتید دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۱
۱۳- نظارت بر مجموعه مقالات مردم‌سالاری دینی (سه جلد)، تهران: نشر عروج،۱۳۸۵
۱۴-مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (در حال انتشار ۱۳۹۲ )
۱۵-تحول دولت و گفتمانهای سیاسی در ایران بعد از انقلاب –دانشگاه معارف قم (در حال انتشار ۱۳۹۲)
۱۴- راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه
و-۱- راهنمایی پایان‌نامه(حدود ۴۰ پایان نامه )
و-۲- مشاوره پایان‌نامه(حدود ۵۰ پایان نامه )

 

ز- سوابق همکاری های علمی
– سردبیر و عضو هیأت تحریریه پژوهشنامه دانشکده علوم انسانی دانشگاه بین‏المللی امام خمینی
عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی –پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی-دانشگاه معارف قم
عضو هیأت تحریریه فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام-دانشگاه شاهد
عضو هیأت تحریریه فصلنامه مطالعات جهان اسلام-دانشگاه بین المللی امام خمینی
عضو هیات مدیره انجمن علمی مطالعات انقلاب اسلامی
-عضو انجمن علمی علوم سیاسی ایران
-عضوهیات مدیره انجمن علمی انقلاب اسلامی
-عضو کمیته علمی همایش علمی درامدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی- دانشگاه تهران
-عضو کمیته علمی جشنواره بین المللی فارابی

-ریاست دانشکده علوم انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی

-معان پژوهشی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

 

انتخابات مجلس شورای اسلامی

-ارتباط
Email: Yahyafozi@yahoo.com
تلفن:
موبایل: ۰۹۱۲۱۵۹۳۰۵۴