دیگر مقالات درپایگاه مجلات تخصصی

برای دانلود دیگر مقالات اینجانب  روی آدرس زیر کلیک کنید

پرتال جامع علوم انسانی (لطفا کلیک کنید)

http://www.ensani.ir/fa/51818/profile.aspx

http://www.ensani.ir/fa/ درپایگاه مجلات تخصصی نور (لطفا کلیک کنید)

 

دـ -۱- مقالات مندرج در نشریات مصوب وزارت علوم(علمی-پژوهشی) و ISI
۱-جریان شناسی فکری جنبش بیداری اسلامی،فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره ۳۳، تابستان ۱۳۹۲
۲-وضعیت جریانات اسلام گرا در الجزایر و چشم انداز آینده ، فصلنامه روابط خارجی، شماره ۲۰، زمستان ۱۳۹۲
۳-تمدن اسلامی از دیدگاه امام خمینی، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، شماره ۹، زمستان ۱۳۹۱
۴-تاثیر ژئوپلتیک بر الگوی سیاسی مورد حمایت شیعیان در کشورهای مختلف – فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، شماره ۹، پائیز ۱۳۹۱
۵-بررسی تطبیقی اندیشه سیاسی جنبش اخوان المسلمین و انقلاب اسلامی در ایران –فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی ش ۳۶ ، زمستان ۱۳۹۰
۶-سمت و سوی تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب در ایران-فصلنامه علمی – پژوهشی سیاست –دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،ش ۳۹ ،تابستان ۱۳۹۰
۷-ابعاد و روند تحولات سیاسی در ایران بعد از انقلاب – فصلنامه علمی – پژوهشی سیاست – دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،ش ۴۱ ،زمستان ۱۳۹۰
۸-گونه شناسی جنبشهای اسلامی معاصر-فصلنامه علمی – پژوهشی مطالات راهبردی –شماره ۵۰ زمستان ۸۹
۹- برسی مقایسه ای جنبشهای سیاسی شیعی و اهل سنت ،رهیافت ،زمستان ۸۹
۱۰-تفاوت شناسی اهداف حکومت دینی با حکومت سکولار –فصلنامه علوم سیاسی –شماره ۵۱ پائیز ۸۹
۱۱- بررسی رابطه هویت ملی و امنیت اجتماعی در ایران –فصلنامه علمی –پژوهشی انتظام اجتماعی –سال سوم شماره دوم زمستان ۱۳۹۰
۱۲-اصول تفکر سیاسی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دهه اول انقلاب ، نشریه جستار های سیاسی معاصر، شماره ۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۱

۱۳-بررسی مقایسه ای مفهوم عدالت اجتماعی در اسلام و غرب – فصلنامه علمی – پژوهشی متین-ش۴۸ پائیز ۱۳۸۹
۱۴- مبانی و اهداف توسعه سیاسی از دیدگاه امام خمینی -فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره ۱۹، زمستان ۱۳۸۸
۱۵-طبقه متوسط جدید و تاثیرات آن در تحولات سیاسی بعد از انقلاب اسلامی در ایران،
فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره ۱۷، تابستان ۱۳۸۸
۱۶-جایگاه دین در عرصه علوم انسانی در ایران بعد از انقلاب: گفتمانها و راهبردها- فصلنامه علمی – پژوهشی متین-ش۴۳ سال ۱۳۸۸
۱۷-مبانی نظری دو رویکرد سلبی و ایجابی به مهندسی فرهنگی
فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره ۱۵، زمستان ۱۳۸۷
۱۸-بررسی تطبیقی خرده گفتمان‌‌های سیاسی اسلامگرا در ایران قبل از انقلاب وتاثیر آنها در شکل گیری نظام سیاسی بعد از انقلاب- فصلنامه علمی پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی- فصلنامه علوم اجتماعی ، شماره ۴۳، پاییز و زمستان ۱۳۸۷
۱۹-زنان و حکومت دینی در ایران: بررسی پیامدهای گفتمان انقلاب اسلامی در مورد جایگاه سیاسی – اجتماعی زنان -فصلنامه علمی – پژوهشی متین- شماره سی و نهم۱۳۸۷
۲۰-پیامدهای بحث در مورد حد و حدود اختیار دولت بعد از انقلاب بر اندیشه سیاسی شیعه- فصلنامه علمی – پژوهشی متین سال دهم، شماره ۳۸، بهار ۱۳۸۷
۲۱-امام خمینی و جهانی شدن، فصلنامه علمی پژوهشی متین، شماره ۳۶ سال ۱۳۸۶
۲۲-استراتژی و عملکرد سازمان مجاهدین خلق در مواجهه با جمهوری اسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی متین، شماره ۳۴، بهار ۸۶
۲۳-مواضع مراجع تقلید شیعه در ایران در مواجهه با الگوی نوسازی پهلوی دوم، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخی دانشگاه مشهید، زمستان ۸۴
۲۴-توانایی گفتمان اصلاح‌طلبانه اسلامگرایان شیعی در ایران- مجله علمی پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران۱۳۸۴
۲۵-پیامدهای تغییرات جمعیتی در ایران بعد از انقلاب بر مشروعیت نظام سیاسی در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن جامعه‌شناسی ایران پاییز ۸۳
۲۶-تحولات فقه سیاسی شیعه در مواجهه با روند نوسازی بعد از انقلاب در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، تابستان ۸۳
۲۷-مقاله ISI با عنوان :
The concept of Justice in Islamic political Thought-Life Science Journal 2013:10(2s)
۲۸-مقاله ISI با عنوان :
Causes of the formation and nature of political movements in Bahrain -Life Science Journal -2012:9(4

دـ -۲- مقالات مندرج در دیگر نشریات معتبر
۳۱-نقش حکومت در تربیت ؛ بررسی مقایسه ای دیدگاه افلاطون و امام خمینی (ره)
دو فصلنامه اسلام و پژوهش های تربیتی، شماره ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۰
۳۲-ولایت فقیه در فقه سیاسی ما-زمانه-شماره ۶۵-بهمن ۸۶
۳۳-علل ساختاری رخداد انقلاب در ایران، فصلنامه علوم سیاسی، تابستان ۸۵
۳۴-چالشهای ایدئولوژیک در اسرائیل، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای
۳۵-مبانی اندیشه‌ای گروههای سیاسی اسلامگرا در ایران قبل از انقلاب، متین، پاییز ۸۳
۳۶-علل ارادی رخداد انقلاب در ایران، فصلنامه متین، زمستان ۸۳
۳۷-امام خمینی و هویت جمعی، فصلنامه متین، بهار ۸۲
۳۸-امام خمینی و هویت ملی در ایران، فصلنامه مطالعات ملی۱۳۸۰
۳۹-انقلاب اسلامی و الگوی بدیل نوسازی، متین، تابستان ۷۹
۴۰-جمهوری اسلامی و چالشهای نظری، متین ۳ و۴، پاییز ۷۸
۴۱-مذهب و توسعه در ایران، متین، تابستان ۷۸
۴۲-چالشهای فرهنگی انقلاب اسلامی، نامه پژوهش، شماره ۷، زمستان ۷۶

درباره نویسنده