سخنرانی با عنوان “گفتمان اسلامی -ایرانی والزامات آن “

روز ۶ بهمن سخنرانی با عنوان گفتمان اسلامی ایرانی والزامات آن در پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد

درباره نویسنده