وب سایت شخصی دکتر یحیی فوزی

انتشار کتاب در آمازون – A Glimpse of Post-Revolution Iran

دومین کتاب به زبان انگلیسی با نام ایران بعد از انقلاب در سایت آمازون منتشر شد  به لینک زیر مراجعه فرمائید :

 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Yahya+Fozi&search-alias=books-fr-intl-us&field-author=Yahya+Fozi&sort=relevancerank