Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home2/fouziir/public_html/index.php:1) in /home2/fouziir/public_html/wp-content/plugins/wp-math-captcha/includes/class-cookie-session.php on line 46

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home2/fouziir/public_html/index.php:1) in /home2/fouziir/public_html/wp-content/plugins/wp-math-captcha/includes/class-cookie-session.php on line 49

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home2/fouziir/public_html/index.php:1) in /home2/fouziir/public_html/wp-content/plugins/wp-math-captcha/includes/class-cookie-session.php on line 49

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home2/fouziir/public_html/index.php:1) in /home2/fouziir/public_html/wp-content/plugins/wp-math-captcha/includes/class-cookie-session.php on line 49

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home2/fouziir/public_html/index.php:1) in /home2/fouziir/public_html/wp-content/plugins/wp-math-captcha/includes/class-cookie-session.php on line 49

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home2/fouziir/public_html/index.php:1) in /home2/fouziir/public_html/wp-content/plugins/wp-math-captcha/includes/class-cookie-session.php on line 49

وب سایت شخصی دکتر یحیی فوزی

پیامدهای نظری خروج آمریکا از برجام

خروج   آمریکا از توافق برجام علاوه بر آثار کوتاه مدت خود تاثیرات مهمی نیز در بطن عرصه سیاسی  ودر ذهنیت ها بجای گذارد از یکسو برجام ذهنیت ایرانیان را متحول کرد ونوعی انسجام ووحدت ذهنی در خصوص ماهیت امریکا وبد عهدی های آن وعناصر موثر بر تصمیم گیری سیاسی در آن کشور  را بخوبی برای عموم برملاکرد و توده مردم با شفافیت کامل  این بحث را که  صهیونیست ها و سرمایه داران  ( همچون لابی های  وابسته به برخی کشورهای مرتجع عرب )چه نقش مهمی در سیاست در آمریکا دارند را احساس کردند. واز دوقطبی های گذشته در این مورد در جامعه ایران بشدت کاسته است که این امر تاثیر مهمی در اجماع سازی های آینده در عرصه سیاست خارجی  در ایران بازی خواهد کرد.

از سوی دیگربحث نظری در خصوص میزان وابستگی اروپا به آمریکا را  مجددا  مطرح کرده است اینکه آیا واقعا  اروپا می تواند مستقل از آمریکا از منافع خود وقراردادش با دیگر کشورها دفاع کند ووزن واقعی اروپا بدون امریکا چه اندازه است ؟ پاسخ این سوال به این سوال علاوه بر اینکه  برای کشوری همچون ایران در روابط آینده با اروپا بسیار تعیین کننده باشد. می تواند نوعی وزن کشی جدید در عرصه جهانی بین اروپا وامریکا باشد زیرا در این مقطع این بحث نیز برای اروپا حیثیتی شده است وبه نظر می رسد  نتیجه این چالش تاثیرات مهمی در نظریات روابط بین الملل خواهد داشت.

یحیی فوزی