وب سایت شخصی دکتر یحیی فوزی

ديگر مقالات درپایگاه مجلات تخصصی

برای دانلود دیگر مقالات اینجانب  روی آدرس زیر کلیک کنید

پرتال جامع علوم انسانی (لطفا کلیک کنید)

http://www.ensani.ir/fa/51818/profile.aspx

http://www.ensani.ir/fa/ درپایگاه مجلات تخصصی نور (لطفا کلیک کنید)

 

دـ -۱- مقالات مندرج در نشريات مصوب وزارت علوم(علمي-پژوهشي) و ISI
۱-جريان شناسي فكري جنبش بيداري اسلامي،فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي، شماره ۳۳، تابستان ۱۳۹۲
۲-وضعيت جريانات اسلام گرا در الجزاير و چشم انداز آينده ، فصلنامه روابط خارجي، شماره ۲۰، زمستان ۱۳۹۲
۳-تمدن اسلامي از ديدگاه امام خميني، فصلنامه تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي، شماره ۹، زمستان ۱۳۹۱
۴-تاثیر ژئوپلتیک بر الگوی سیاسی مورد حمایت شیعیان در کشورهای مختلف – فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامي، شماره ۹، پائیز ۱۳۹۱
۵-بررسی تطبیقی اندیشه سیاسی جنبش اخوان المسلمین و انقلاب اسلامی در ایران –فصلنامه علمي پژوهشي شیعه شناسی ش ۳۶ ، زمستان ۱۳۹۰
۶-سمت و سوی تحولات سياسي اجتماعی بعد از انقلاب در ایران-فصلنامه علمي – پژوهشي سیاست –دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،ش ۳۹ ،تابستان ۱۳۹۰
۷-ابعاد و روند تحولات سیاسی در ایران بعد از انقلاب – فصلنامه علمي – پژوهشي سیاست – دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،ش ۴۱ ،زمستان ۱۳۹۰
۸-گونه شناسی جنبشهای اسلامی معاصر-فصلنامه علمي – پژوهشي مطالات راهبردی –شماره ۵۰ زمستان ۸۹
۹- برسی مقایسه ای جنبشهای سیاسی شیعی و اهل سنت ،رهیافت ،زمستان ۸۹
۱۰-تفاوت شناسی اهداف حکومت دینی با حکومت سکولار –فصلنامه علوم سیاسی –شماره ۵۱ پائیز ۸۹
۱۱- بررسی رابطه هویت ملی و امنیت اجتماعی در ایران –فصلنامه علمی –پژوهشی انتظام اجتماعی –سال سوم شماره دوم زمستان ۱۳۹۰
۱۲-اصول تفكر سياسي جامعه مدرسين حوزه علميه قم در دهه اول انقلاب ، نشريه جستار هاي سياسي معاصر، شماره ۶، پاييز و زمستان ۱۳۹۱

۱۳-بررسی مقایسه ای مفهوم عدالت اجتماعی در اسلام و غرب – فصلنامه علمي – پژوهشي متين-ش۴۸ پائیز ۱۳۸۹
۱۴- مباني و اهداف توسعه سياسي از ديدگاه امام خميني -فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي، شماره ۱۹، زمستان ۱۳۸۸
۱۵-طبقه متوسط جديد و تاثيرات آن در تحولات سياسي بعد از انقلاب اسلامي در ايران،
فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي، شماره ۱۷، تابستان ۱۳۸۸
۱۶-جايگاه دين در عرصه علوم انساني در ايران بعد از انقلاب: گفتمانها و راهبردها- فصلنامه علمي – پژوهشي متين-ش۴۳ سال ۱۳۸۸
۱۷-مباني نظري دو رويكرد سلبي و ايجابي به مهندسي فرهنگي
فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي، شماره ۱۵، زمستان ۱۳۸۷
۱۸-بررسي تطبيقي خرده گفتمان‌‌هاي سياسي اسلامگرا در ايران قبل از انقلاب وتاثیر آنها در شکل گیری نظام سیاسی بعد از انقلاب- فصلنامه علمي پژوهشي علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی- فصلنامه علوم اجتماعي ، شماره ۴۳، پاييز و زمستان ۱۳۸۷
۱۹-زنان و حكومت ديني در ايران: بررسي پيامدهاي گفتمان انقلاب اسلامي در مورد جايگاه سياسي – اجتماعي زنان -فصلنامه علمي – پژوهشي متين- شماره سي و نهم۱۳۸۷
۲۰-پيامدهاي بحث در مورد حد و حدود اختيار دولت بعد از انقلاب بر انديشه سياسي شيعه- فصلنامه علمي – پژوهشي متين سال دهم، شماره ۳۸، بهار ۱۳۸۷
۲۱-امام خميني و جهاني شدن، فصلنامه علمي پژوهشي متين، شماره ۳۶ سال ۱۳۸۶
۲۲-استراتژي و عملكرد سازمان مجاهدين خلق در مواجهه با جمهوري اسلامي، فصلنامه علمي پژوهشي متين، شماره ۳۴، بهار ۸۶
۲۳-مواضع مراجع تقليد شيعه در ايران در مواجهه با الگوي نوسازي پهلوي دوم، فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات تاريخي دانشگاه مشهيد، زمستان ۸۴
۲۴-توانايي گفتمان اصلاح‌طلبانه اسلامگرايان شيعي در ايران- مجله علمي پژوهشي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران۱۳۸۴
۲۵-پيامدهاي تغييرات جمعيتي در ايران بعد از انقلاب بر مشروعيت نظام سياسي در ايران، فصلنامه علمي پژوهشي انجمن جامعه‌شناسي ايران پاييز ۸۳
۲۶-تحولات فقه سياسي شيعه در مواجهه با روند نوسازي بعد از انقلاب در ايران، فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات اسلامي دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد، تابستان ۸۳
۲۷-مقاله ISI با عنوان :
The concept of Justice in Islamic political Thought-Life Science Journal 2013:10(2s)
۲۸-مقاله ISI با عنوان :
Causes of the formation and nature of political movements in Bahrain -Life Science Journal -2012:9(4

دـ -۲- مقالات مندرج در ديگر نشريات معتبر
۳۱-نقش حكومت در تربيت ؛ بررسي مقايسه اي ديدگاه افلاطون و امام خميني (ره)
دو فصلنامه اسلام و پژوهش هاي تربيتي، شماره ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۰
۳۲-ولايت فقيه در فقه سياسي ما-زمانه-شماره ۶۵-بهمن ۸۶
۳۳-علل ساختاري رخداد انقلاب در ايران، فصلنامه علوم سياسي، تابستان ۸۵
۳۴-چالشهاي ايدئولوژيك در اسرائيل، فصلنامه مطالعات منطقه‌اي
۳۵-مباني انديشه‌اي گروههاي سياسي اسلامگرا در ايران قبل از انقلاب، متين، پاييز ۸۳
۳۶-علل ارادي رخداد انقلاب در ايران، فصلنامه متين، زمستان ۸۳
۳۷-امام خميني و هويت جمعي، فصلنامه متين، بهار ۸۲
۳۸-امام خميني و هويت ملي در ايران، فصلنامه مطالعات ملي۱۳۸۰
۳۹-انقلاب اسلامي و الگوي بديل نوسازي، متين، تابستان ۷۹
۴۰-جمهوري اسلامي و چالشهاي نظري، متين ۳ و۴، پاييز ۷۸
۴۱-مذهب و توسعه در ايران، متين، تابستان ۷۸
۴۲-چالشهاي فرهنگي انقلاب اسلامي، نامه پژوهش، شماره ۷، زمستان ۷۶