وب سایت شخصی دکتر یحیی فوزی

بسمه تعالي

«خلاصه‏اي از سوابق و فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي»
(تا پايان سال ۱۳۹۲ )
الف- مشخصات فردي:
يحيي فوزي، متولد ۱۳۳۹، داراي مدرك دكتري علوم سياسي، عضو هيأت علمي رسمي قطعي دانشگاه بين‏المللي امام خميني،استاد پايه۲۷٫
ب- سوابق تحصيلي:
ديپلم رياضي فيزيك
كارشناسي علوم سياسي از دانشگاه تهران در سال ۱۳۶۷
كارشناسي ارشد روابط بين الملل از دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۰
دكتري علوم سياسي از دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۷
ج- سوابق آموزشي:
داراي۲۲ سال سابقه تدريس دردانشگاه در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشدودكتري كه برخي عناوين دروس مزكور به شرح زير است:
– سمینار روابط خارجی ایران
-سمینار جنبشهای اسلامی معاصر
– سياست خارجي ايران
-تاريخ تحولات سياسي اجتماعي در ايران
— انقلاب اسلامي ایران
– سمينار تحولات سیاسی ايران از ۱۳۲۴ تا ۱۳۵۷
– مباني انديشه سياسي در اسلام و ايران
– انقلاب اسلامي ايران و بازتاب آن
– اسلام و ايران
– جنبشهای اسلامی معاصر
– افكار و انديشه‌هاي سياسي در اسلام و ايران
– مسائل سياسي اقتصادي جهان سوم
– انديشه سياسي در اسلام معاصر

دـ- سوابق پژوهشي:

دـ -۱- مقالات مندرج در نشريات مصوب وزارت علوم(علمي-پژوهشي) و ISI
۱-جريان شناسي فكري جنبش بيداري اسلامي،فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي، شماره ۳۳، تابستان ۱۳۹۲
۲-وضعيت جريانات اسلام گرا در الجزاير و چشم انداز آينده ، فصلنامه روابط خارجي، شماره ۲۰، زمستان ۱۳۹۲
۳-تمدن اسلامي از ديدگاه امام خميني، فصلنامه تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي، شماره ۹، زمستان ۱۳۹۱
۴-تاثیر ژئوپلتیک بر الگوی سیاسی مورد حمایت شیعیان در کشورهای مختلف – فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامي، شماره ۹، پائیز ۱۳۹۱
۵-بررسی تطبیقی اندیشه سیاسی جنبش اخوان المسلمین و انقلاب اسلامی در ایران –فصلنامه علمي پژوهشي شیعه شناسی ش ۳۶ ، زمستان ۱۳۹۰
۶-سمت و سوی تحولات سياسي اجتماعی بعد از انقلاب در ایران-فصلنامه علمي – پژوهشي سیاست –دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،ش ۳۹ ،تابستان ۱۳۹۰
۷-ابعاد و روند تحولات سیاسی در ایران بعد از انقلاب – فصلنامه علمي – پژوهشي سیاست – دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،ش ۴۱ ،زمستان ۱۳۹۰
۸-گونه شناسی جنبشهای اسلامی معاصر-فصلنامه علمي – پژوهشي مطالات راهبردی –شماره ۵۰ زمستان ۸۹
۹- برسی مقایسه ای جنبشهای سیاسی شیعی و اهل سنت ،رهیافت ،زمستان ۸۹
۱۰-تفاوت شناسی اهداف حکومت دینی با حکومت سکولار –فصلنامه علوم سیاسی –شماره ۵۱ پائیز ۸۹
۱۱- بررسی رابطه هویت ملی و امنیت اجتماعی در ایران –فصلنامه علمی –پژوهشی انتظام اجتماعی –سال سوم شماره دوم زمستان ۱۳۹۰
۱۲-اصول تفكر سياسي جامعه مدرسين حوزه علميه قم در دهه اول انقلاب ، نشريه جستار هاي سياسي معاصر، شماره ۶، پاييز و زمستان ۱۳۹۱

۱۳-بررسی مقایسه ای مفهوم عدالت اجتماعی در اسلام و غرب – فصلنامه علمي – پژوهشي متين-ش۴۸ پائیز ۱۳۸۹
۱۴- مباني و اهداف توسعه سياسي از ديدگاه امام خميني -فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي، شماره ۱۹، زمستان ۱۳۸۸
۱۵-طبقه متوسط جديد و تاثيرات آن در تحولات سياسي بعد از انقلاب اسلامي در ايران،
فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي، شماره ۱۷، تابستان ۱۳۸۸
۱۶-جايگاه دين در عرصه علوم انساني در ايران بعد از انقلاب: گفتمانها و راهبردها- فصلنامه علمي – پژوهشي متين-ش۴۳ سال ۱۳۸۸
۱۷-مباني نظري دو رويكرد سلبي و ايجابي به مهندسي فرهنگي
فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي، شماره ۱۵، زمستان ۱۳۸۷
۱۸-بررسي تطبيقي خرده گفتمان‌‌هاي سياسي اسلامگرا در ايران قبل از انقلاب وتاثیر آنها در شکل گیری نظام سیاسی بعد از انقلاب- فصلنامه علمي پژوهشي علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی- فصلنامه علوم اجتماعي ، شماره ۴۳، پاييز و زمستان ۱۳۸۷
۱۹-زنان و حكومت ديني در ايران: بررسي پيامدهاي گفتمان انقلاب اسلامي در مورد جايگاه سياسي – اجتماعي زنان -فصلنامه علمي – پژوهشي متين- شماره سي و نهم۱۳۸۷
۲۰-پيامدهاي بحث در مورد حد و حدود اختيار دولت بعد از انقلاب بر انديشه سياسي شيعه- فصلنامه علمي – پژوهشي متين سال دهم، شماره ۳۸، بهار ۱۳۸۷
۲۱-امام خميني و جهاني شدن، فصلنامه علمي پژوهشي متين، شماره ۳۶ سال ۱۳۸۶
۲۲-استراتژي و عملكرد سازمان مجاهدين خلق در مواجهه با جمهوري اسلامي، فصلنامه علمي پژوهشي متين، شماره ۳۴، بهار ۸۶
۲۳-مواضع مراجع تقليد شيعه در ايران در مواجهه با الگوي نوسازي پهلوي دوم، فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات تاريخي دانشگاه مشهيد، زمستان ۸۴
۲۴-توانايي گفتمان اصلاح‌طلبانه اسلامگرايان شيعي در ايران- مجله علمي پژوهشي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران۱۳۸۴
۲۵-پيامدهاي تغييرات جمعيتي در ايران بعد از انقلاب بر مشروعيت نظام سياسي در ايران، فصلنامه علمي پژوهشي انجمن جامعه‌شناسي ايران پاييز ۸۳
۲۶-تحولات فقه سياسي شيعه در مواجهه با روند نوسازي بعد از انقلاب در ايران، فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات اسلامي دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد، تابستان ۸۳
۲۷-مقاله ISI با عنوان :
The concept of Justice in Islamic political Thought-Life Science Journal 2013:10(2s)
۲۸-مقاله ISI با عنوان :
Causes of the formation and nature of political movements in Bahrain -Life Science Journal -2012:9(4

دـ -۲- مقالات مندرج در ديگر نشريات معتبر
۳۱-نقش حكومت در تربيت ؛ بررسي مقايسه اي ديدگاه افلاطون و امام خميني (ره)
دو فصلنامه اسلام و پژوهش هاي تربيتي، شماره ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۰
۳۲-ولايت فقيه در فقه سياسي ما-زمانه-شماره ۶۵-بهمن ۸۶
۳۳-علل ساختاري رخداد انقلاب در ايران، فصلنامه علوم سياسي، تابستان ۸۵
۳۴-چالشهاي ايدئولوژيك در اسرائيل، فصلنامه مطالعات منطقه‌اي
۳۵-مباني انديشه‌اي گروههاي سياسي اسلامگرا در ايران قبل از انقلاب، متين، پاييز ۸۳
۳۶-علل ارادي رخداد انقلاب در ايران، فصلنامه متين، زمستان ۸۳
۳۷-امام خميني و هويت جمعي، فصلنامه متين، بهار ۸۲
۳۸-امام خميني و هويت ملي در ايران، فصلنامه مطالعات ملي۱۳۸۰
۳۹-انقلاب اسلامي و الگوي بديل نوسازي، متين، تابستان ۷۹
۴۰-جمهوري اسلامي و چالشهاي نظري، متين ۳ و۴، پاييز ۷۸
۴۱-مذهب و توسعه در ايران، متين، تابستان ۷۸
۴۲-چالشهاي فرهنگي انقلاب اسلامي، نامه پژوهش، شماره ۷، زمستان ۷۶

دـ -۳- مقالات ارائه شده در كنفرانسهاي علمي
– كنفرانسهاي خارجی
۱- مالزی ۱۳۸۹-همایش علوم انسانی ، عنوان مقاله : مقاله گونه شناسی جنبشهای اسلامی معاصر
۲- چین ۱۳۸۸-همایش علوم انسانی ، عنوان مقاله : تاثیر دین در عرصه علوم انسانی
۳- اندونزی ۱۳۸۷- عنوان مقاله : مردم سالاری دینی در ایران
۴- قازان ،جمهوری تاتارستان ۱۳۸۷- همایش انقلاب ایران در دهه چهارم ، عنوان مقاله : آینده انقلاب ایران در دهه چهارم
۵- مسكو ۱۳۸۶، عنوان مقاله : اسلام و جهاني شدن
۶- كرواسي، ۱۳۸۳- عنوان مقاله : اسلام و تروريسم
– كنفرانسهاي داخلی
۷-تاثير سيره سياسي پيامبر بر انديشه سياسي در اسلام-تهران پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي –زمستان ۸۶
۸-پيامدهاي نظري تعامل مذهب و نوسازي در ايران، مجموعه مقالات همايش دانشگاه شهيد بهشتي، ۱۳۸۰
۹-بررسي نقش امام خميني در رفع مواضع نظري اقتصادي بعد از انقلاب، مجموعه مقالات همايش دانشگاه شيراز ، ۱۳۷۹
۱۰-كنگره بررسي انديشه‌هاي اقتصادي امام خميني، امام خميني و اقتصاد اسلامي، تهران: دانشگاه تربيت مدرس، پژوهشكده اقتصاد، خرداد ۱۳۷۹

دـ-۴- تأليف كتاب
۱- جنبشها وجریانات اسلامگرا در جهان اسلام : بررسی منطقه ای (در حال انتشار۱۳۹۲ )
۲-مذهب و مدرنيزاسيون در ايران، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، ۱۳۸۱
۳-سازمان كنفرانس اسلامي، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، ۱۳۷۹
۴- انديشه سياسي امام خميني، قم: نشر دانشگاه معارف، ۱۳۸۴(ویرایش اول )
۵-انديشه سياسي امام خميني، قم: نشر دانشگاه معارف، ۱۳۸۷(ویرایش دوم )
۶-اندیشه سیاسی بعد از انقلاب در ایران- انتشارات امام خمینی و انقلاب اسلامی ۱۳۸۷
۷- تحولات سياسي اجتماعي ايران بعد از انقلاب، تهران: نشر عروج، ۱۳۸۵(دوجلد)
۸-امام خميني و هويت ملي در ايران، تهران: نشر مركز اسناد انقلاب اسلامي، ۱۳۸۵
۹-اندیشه و سیره مدیریتی امام خمینی ،سازمان مدیریت ،۱۳۸۹
۱۰-روزشمار جنگ ايران و عراق، جلد ۴۳، تهران: نشر مركز مطالعات جنگ ، ۱۳۸۰
۱۱-روز شمار جنگ ايران و عراق، جلد ۴۴، تهران: مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، ۱۳۸۱
۱۲-گفتمان اصلاحات در ايران، تهران: بسیج اساتید دانشگاه شهيد بهشتي، ۱۳۸۱
۱۳- نظارت بر مجموعه مقالات مردم‌سالاري ديني (سه جلد)، تهران: نشر عروج،۱۳۸۵
۱۴-مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (در حال انتشار ۱۳۹۲ )
۱۵-تحول دولت و گفتمانهای سیاسی در ایران بعد از انقلاب –دانشگاه معارف قم (در حال انتشار ۱۳۹۲)
۱۴- راهنمايي و مشاوره پايان‌نامه
و-۱- راهنمايي پايان‌نامه(حدود ۴۰ پایان نامه )
و-۲- مشاوره پايان‌نامه(حدود ۵۰ پایان نامه )
ز- سوابق همکاری های علمی
– سردبير و عضو هيأت تحريريه پژوهشنامه دانشكده علوم انساني دانشگاه بين‏المللي امام خميني
عضو هيأت تحریریه فصلنامه علمی –پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی-دانشگاه معارف قم
عضو هيأت تحريريه فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام-دانشگاه شاهد
عضو هيأت تحريريه فصلنامه مطالعات جهان اسلام-دانشگاه بین المللی امام خمینی
عضو هیات مدیره انجمن علمی مطالعات انقلاب اسلامی
-عضو انجمن علمی علوم سیاسی ایران
-عضوهیات مدیره انجمن علمی انقلاب اسلامی
-عضو کمیته علمی همایش علمی درامدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی- دانشگاه تهران
-عضو کمیته علمی جشنواره بین المللی فارابی
-ارتباط
Email: Yahyafozi@yahoo.com
تلفن: ۶۶۷۱۲۹۳۰
موبايل: ۰۹۱۲۱۵۹۳۰۵۴