نحوه تعامل باجنبش‌ها وجریان‌های اسلامگرا در جهان اسلام

جنبش‌ها وجریان‌های اسلامی ویژگی¬های متنوع و مختلفی دارند که از لحاظ شکلی و سازمانی، فکری و عقیدتی، اهداف و منافع، محیط تاریخی و جغرافیایی، عملکرد و مبارزه و دیگر موارد، قابل طرح و مداقه علمی¬اند. و و نگاه کلی و یکسان به جنبش‌ها و جریانات اسلامی نگاهی ناقص بوده و نمی‌تواند واقعیت این جنبش‌ها را ترسیم کند و تحلیلی درست از این جنبش‌ها نیازمند بررسی موردی و منطقه‌ای هر یک از این جنبش‌ها و جریانات سیاسی اسلام‌گرا می‌باشد زیرا هر یک از این جنبش‌ها علی‌رغم تشابه‌هايی که با یکدیگر دارند دارای تفاوت‌های مهمی نیز با یکدیگر می‌باشند که این تفاوت‌ها را می‌توان در اندیشه‌ها و مواضع و خط‌مشی‌های آنها به‌خوبی مشاهده کرد که ريشه در بستر سیاسی، اجتماعی و اعتقادي و شکل‌گیری آنها دارد. و این تفاوت‌ها موجب می‌شود تا الگو‌های مختلفی از جامعه و حکومت اسلامی را مطرح کرده و نوع تعامل آنها با دیگر جوامع و حتی بقیه فرقه‌های مسلمانان از جمله شیعیان متفاوت باشد که توجه به اين تفاوت‌ها می‌تواند استراتژی مناسبی را در برخورد موردی با آنها برای جمهوري اسلامي ايران موجب شود.
 به نقل از مقدمه کتاب جنبش‌های اسلام‌گرا در جهان اسلام :بررسی منطقه ای

 

درباره نویسنده