سخنراني با عنوان “گفتمان اسلامي -ايراني والزامات آن “

روز 6 بهمن سخنراني با عنوان گفتمان اسلامي ايراني والزامات آن در پژوهشگاه علوم انساني برگزار شد

درباره نویسنده