تحليل محتواي كمي و كيفي مصاحبه ها و پيام هاي امام خميني (ره) بر اساس صحيفه امام

فصلنامه انديشه سياسي در اسلام ، سال اول، شماره 2-3عنوان:
تحليل محتواي كمي و كيفي مصاحبه ها و پيام هاي امام خميني (ره) بر اساس صحيفه امام

نويسنده(گان):
دكتر يحيي فوزي*، فاطمه قرباني،

پست الکترونيک: yahyafozi (a) yahoo. com

چکيده:
مصاحبه ها، گفتگوها و پيام هاي امام خميني (س) كه در 21 جلد در مجموعه اي با عنوان صحيفه امام منتشر شده است، بخش مهمي از محتواي اين مجموعه را تشكيل مي دهند. در واقع، عمده مطالب و مباني فكري و سياسي امام(ره) كه در جريان پيروزي انقلاب اسلامي تاثيرگذار بود از طريق مصاحبه ها به طور كلي با رسانه هاي خارجي و خبرگزاري هايي بود كه به گوش مردم حقيقت طلب ايران و ساير جهانيان مي رسيد. بخش عمده اي از تحولات خارجي و مسائل سياسي داخلي نيز در قالب پيام از طرف امام (ره) راهنماي عمل در تعيين سياست هاي كلي نظام بود. پژوهش پيش رو با استفاده از روش تحليل محتواي كمي و كيفي به بررسي محورهاي عمده و مورد تاكيد حضرت امام در مصاحبه ها و پيام هاي ايشان مي پردازد. 
کليدواژگان:
امام خميني (ره)، صحيفه، مصاحبه و گفتگو، پيام ها، تحليل محتوا

 

متن مقاله

درباره نویسنده