مقاله:چارچوبي براي بررسي عوامل موثر بر عملكرد دولت در جمهوري اسلامي ايران

فصلنامه رهيافت انقلاب اسلامي ، سال دهم، شماره 34http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1565003&l=fa

عنوان:
چارچوبي براي بررسي عوامل موثر بر عملكرد دولت در جمهوري اسلامي ايران

نويسنده(گان):
يحيي فوزي،

پست الکترونيک: Yahyafozi (a) yahoo.com

چکيده:
براي بررسي عملكرد دولت ها بايد عوامل متعددي را مورد مطالعه قرار داد برخي بر تاثير عوامل ساختاري و برخي براهميت عوامل ارادي تاكيد دارند. هدف اين مقاله پاسخ به اين سوال است كه كداميك از اين عوامل نقش مهم تري در عملكرد دولت ها در جمهوري اسلامي ايران داشته اند؟ اين مقاله تلاش كرده با استفاده از نظريه ساختاريابي گيدنز و روشي تاريخي – تحليلي با بررسي سطوح مختلف تاثيرگذاري اين عوامل به ارائه چارچوبي براي بررسي عوامل موثر بر عملكرد دولت در ايران دست پيدا كند. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد درتحليل عمل سياسي دولت بايد ازعملكردهاي انساني شروع كرد اما بايد به اين واقعيت توجه كرد كه اين عملكردهاي ارادي حالتي بازگشتي(Recursive) داشته و كنش عاملان سياسي در يك فرايند و در برخورد با ساختارهاي موجود دائماً باز توليد مي شوند. اين بازتوليد از يكسو عوامل انساني و از سوي ديگر ساختارها را متحول مي كند و لذا بايد عمل سياسي در ايران را به شكلي فرآيندي و با توجه به نوع بازخوردهاي عامليت و ساختارها مورد مطالعه قرارداد.
کليدواژگان:
دولت، اقتصاد، فرهنگ، عملكرد دولت ج.ا.ايران، ساختاريابي گيدنز

درباره نویسنده