تحليل آماري و محتوايي سخنراني هاي امام خميني (ره) در سال هاي 1368 1341

سال دوازدهم
شماره 43
زمستان 1394

متن مقاله%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1
فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي ، سال دوازدهم، شماره 43

عنوان:
تحليل آماري و محتوايي سخنراني هاي امام خميني (ره) در سال هاي 1368 1341

نويسنده(گان):
يحيي فوزي*، صابر حسن پور، قدسي عليزاده سيلاب،

پست الکترونيک: yahyafozi (a) yahoo.com

چکيده:
امام خميني(ره) در طول حيات خود، با ابزارهاي مختلفي از جمله ارسال پيام و يا انجام مصاحبه و سخنراني، به طرح انديشه هاي خود مبادرت ورزيد. اين پژوهش بر آن است تا به اين پرسش ها پاسخ دهد كه سخنراني هاي امام خميني+ مندرج در «صحيفه امام» در سال هاي دوران حيات امام خميني+ چه روندهايي را نشان مي دهد و چه مباحث مهمي را شامل مي شود؟ همچنين مباحثي كه امام در هر مقطع در سخنراني هاي خود بر آن تاكيد داشتند كدام اند؟ تحقيق حاضر از روش تركيبي كه دربردارنده روش هاي كمي و كيفي است، استفاده نموده است. براي اين منظور ابتدا با بررسي مجموعه بيست و دو جلدي صحيفه امام، به شناسائي سخنراني هاي ايشان و سپس با تحليل كمي، به تعيين جايگاه آن در بين ديگر فعاليت هاي تبليغاتي وي پرداخته و در ادامه با تعيين شاخص هائي، تحليل محتوايي از سخنراني هاي امام خميني(ره) ارائه نموده است.
کليدواژگان:
امام خميني+، صحيفه امام، سخنراني هاي امام خميني (ره)

درباره نویسنده