انتشار کتاب بنیانها ومباحث اندیشه سیاسی اسلام

انديشه سياسي اسلام جزئي از انديشه کلان اسلام و مبتني بر بنيانهاي آن ميباشد و اجزاي آن با يکديگر ارتباط تعاملي و تنگاتنگ دارند بهطوري كه بدون شناخت اين مجموعه کامل و مرتبط با يکديگر، هر نوع تبييني از موضوعات سياسي اسلام نميتواند كامل و جامع باشد و در نهايت نيز به شناختي سطحي و يا التقاطي از اين موضوعات سياسي ميانجامد.
لذا در اين پژوهش که براي دانشجويان رشتهي علوم سياسي و انديشه سياسي در اسلام بهصورت خاص و براي همهي دانشپژوهان به اين حوزه مطالعاتي به صورت عام تدوين گرديده است، تلاش شده تا اين بنيانها مورد واکاوي قرار گيرد و مباحث مهم سياسي مندرج در قرآن تبيين گردد تا دانشجويان بتوانند با درک جامعي از هندسه انديشه اسلامي به فهم انديشه سياسي اسلام نايل شوند. اصولاً مباحثي همچون نوع رابطهي دين و سياست، نوع حکومت، حکومت ديني، ويژگيها و الگوهاي حکومت ديني، جايگاه مردم در حکومت ديني، اهداف و جهتگيريهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و حکومت ديني و… از جمله مهمترين مباحث انديشه سياسي اسلام محسوب ميشوند كه انديشمندان مختلف به آنها پرداخته و تلاش كردهاند
تا نوع نگاه اسلام به اين مباحث را تبيين كنند. اما درك و شناخت اين مباحث بدون توجه به بنيانها و مفهومشناسي دقيق آنها از يكسو و نتايج مترتب بر نگرشهاي مختلف به مفاهيم و مباني مذكور از سوي ديگر امکان پذير نميباشد.
مباحث نقلي انديشه سياسي در اسلام ريشه در قرآن و سنت دارد و اگر مباحث قرآن و سنت را در چهار بخش شامل معارف، اعتقادات، اخلاقيات و احکام خلاصه کنيم ميتوانيم بگوييم که مباحث مهم انديشه سياسي اسلام نيز در اين چهار بخش قرار گرفته است.
با توجه به اين مباحث تلاش گرديده تا نگرشهاي مختلف به مباحث مهم انديشه سياسي اسلام، كه از درون اين دستگاه و هندسه نظري ديني بيرون آمده است، تبيين شود و لذا در فصلبندي مباحث اين كتاب، ابتدا مباحثي همچون جايگاه انسان در هستي و ماهيت انسان و نقش جامعه در روند تكاملي انسان و تأثير اين مباحث بر انديشه سياسي بحث شده است و سپس در فصول بعد به مباحث سياسي متأثر از اعتقادات اسلامي يعني بحث توحيد، حاكميت الهي، ولايت الهي و همچنين بحث نبوت و سيره سياسي پيامبر پرداخته شده و در ادامه بحث امامت، خلافت و نيابت مورد بحث قرار گرفته و در فصول بعد مباحث فقهي سياسي همچون بيعت، شورا، امربه معروف… و قواعد فقه سياسي بررسي شده است.

درباره نویسنده