وب سایت شخصی دکتر یحیی فوزی

یادداشت ها

-رويكردهاي مختلف به تمدن اسلامي

به بهانه برگزاری همایشی با عنوان تمدن نوین اسلامی بحثی را ارائه ئائه ام که خلاصه ای از آن را ذکر می کنم : دو رویکرد در خصوص تمدن اسلامی در بین متفکران مسلمان وجود دارد که هر یک پیامدهای مختلفی را بدنبال خواهند داشت برخی نگاهی تاسیسی یا پروژه ای به تمدن اسلامی دارند .این رویکرد معتقد است که باید تمدن اسلامی را بوجود آورد آنها با تاکید بر اینکه تمدن اسلامی مبتنی بر ...

نحوه تعامل باجنبش‌ها وجریان‌های اسلامگرا در جهان اسلام

جنبش‌ها وجریان‌های اسلامی ویژگی¬های متنوع و مختلفی دارند که از لحاظ شکلی و سازمانی، فکری و عقیدتی، اهداف و منافع، محیط تاریخی و جغرافیایی، عملکرد و مبارزه و دیگر موارد، قابل طرح و مداقه علمی¬اند. و و نگاه کلی و یکسان به جنبش‌ها و جریانات اسلامی نگاهی ناقص بوده و نمی‌تواند واقعیت این جنبش‌ها را ترسیم کند و تحلیلی درست از این جنبش‌ها نیازمند بررسی موردی و منطقه‌ای هر یک از این جنبش‌ها و جریانات سیاسی اسلام‌گرا می‌باشد زیرا هر ...

توافق هسته ای ایران

کشورهای 5+1 به توافقی تاریخی با ایران دست یافتند که فصل جدیدی را در تاریخ انقلاب اسلامی در ایران باز خواهد کرد .این توافق موانع مهم در روابط بین ایران و بسیاری از کشورها را کاهش خواهد داد و در نتیجه زمینه را برای بهبود وضعیت اقتصادی و فضای کسب وکار در کشور فراهم خواهد آورد که می تواند تاثیر عمده ای نیز بر مشکلات اجتماعی و حتی فرهنگی کشور برجای گذارد . اما بنظر می رسد یکی از ...

هدف از این وب سایت

هدف از راه اندازی این وب سایت ارتباط مناسب تر با دانشجویان به صورت خاص و دیگر محققان می باشد که امید است در آینده بتواند با تقویت مطالب و رفع نواقص در این راه مفید باشد