زندگینامه

بسمه تعالی

16

«خلاصه‏ای از سوابق و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی»

 

الف اطلاعات فردی

یحیی فوزی، متولد 1339

مرتبه علمی : عضو هیأت علمی رسمی قطعی و استاد تمام پایه35

حوزه تخصصی : مسائل سیاسی ایران ، جنبش های اسلامی، دین و توسعه

محل خدمت: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی (از سال 92تا کنون )

دانشگاه بین المللی امام خمینی (از سال 1370-1392)

پست الکترونیک Yahyafozi@yahoo.com

وبسایت www.fouzi.ir

ب- سوابق تحصیلی:
•    دکتری علوم سیاسی از دانشگاه تهران در سال1377
•    کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه تهران در سال 1370
•    کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه تهران در سال 1370
•    دیپلم ریاضی فیزیک

ج- سوابق آموزشی:
دارای بیش از دو دهه  سابقه تدریس دردانشگاه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری که برخی عناوین دروس مزکور به شرح زیر است:
•    جنبشهای اسلامی معاصر
•    سیاست خارجی ایران
•    تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی در ایران
•    تحولات سیاسی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران
•    مبانی اندیشه سیاسی در اسلام و ایران
•    انقلاب اسلامی ایران و بازتاب آن
•    افکار و اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران
•    اندیشه سیاسی در اسلام معاصر
•    مبانی آینده پژوهی

د- سوابق پژوهشی:

دـ -1 – تألیف کتاب
•    علوم انسانی والگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، پژوهشگاه علوم انسانی ،1400
•    تحولات سیاسی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، سمت ،1399
•    جمهوری اسلامی وجنبش های اسلامگرا، پژوهشگاه علوم انسانی ،1399
•    جنبشها وجریانات اسلامگرا در جهان اسلام : بررسی منطقه ای (در حال انتشار1392
•    مذهب و مدرنیزاسیون در ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381
•    سازمان کنفرانس اسلامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1379
•    اندیشه سیاسی امام خمینی، قم: نشر دانشگاه معارف، ویراست اوا 1384 ، ویراست دوم ،1387 ، ویراست سوم 1394
•    اندیشه سیاسی بعد از انقلاب در ایران- انتشارات امام خمینی و انقلاب اسلامی 1387
•    تحولات سیاسی اجتماعی ایران بعد از انقلاب، تهران: نشر عروج، 1385(دوجلد)
•    امام خمینی و هویت ملی در ایران، تهران: نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1385
•    اندیشه و سیره مدیریتی امام خمینی ،سازمان مدیریت ،1389
•    روزشمار جنگ ایران و عراق، جلد 43، تهران: نشر مرکز مطالعات جنگ ، 1380
•     ماجرای مک فارلین ،روز شمار جنگ ایران و عراق، جلد 44، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، 1381
•    گفتمان اصلاحات در ایران، تهران: بسیج اساتید دانشگاه شهید بهشتی، 1381
•    نظارت بر مجموعه مقالات مردم‌سالاری دینی (سه جلد)، تهران: نشر عروج،1385
•    مبانی نقلی اندیشه سیاسی در اسلام ( 1392 )
•    سمت وسوی تحولات انقلاب ایران –دانشگاه معارف قم (در حال انتشار(

دـ-2-بخشی از مقالات مندرج در نشریات علمی -پژوهشی    وتخصصی و  ISI

 • فوزی یحیی، 1382/09/01، بررسی مبانی نظری وتوانائی های گفتمان اصلاح‌طلبانه اسلامگرایان شیعی در ایران، فصلنامه سیاست ( علمی ) ، 1، 173-215
 • فوزی یحیی، 1383/06/15، تحولات فقه شیعه درتعامل با روند نوسازی بعد از انقلاب در ایران، فصلنامه مطالعات اسلامی ( علمی پژوهشی ) ، 1، 91-122
 • فوزی یحیی، 1383/07/03، چالش های اجتماعی انقلاب اسلامی در ایران : بررسی تغییرات جمعیتی بعد از انقلاب و پیامدهای آن بر مشروعیت نظام سیاسی، فصلنامه جامعه شناسی ایران ( علمی ) ، 5، 172-190
 • فوزی یحیی، 1383/06/25، مبانی اندیشه ای گروه های سیاسی اسلامگرا در ایران قبل از انقلاب اسلامی، فصلنامه پژوهشنامه متین ( علمی ) ، 7، 85-100
 • فوزی یحیی، 1379/06/25، مذهب و نوسازی در ایران: فصلنامه پژوهشنامه متین ( علمی ) ، 1، 143-162
 • فوزی یحیی، 1382/08/01، هویت جمعی از دیدگاه امام خمینی، فصلنامه پژوهشنامه متین ( علمی ) ، 5، 61-96
 • فوزی یحیی، 1383/09/20، بررسی تغییرات جمعیتی در ایران بعد از انقلاب بر مشروعیت نظام سیاسی در ایران، فصلنامه جامعه شناسی ایران ( علمی ) ، 5، 172-190
 • فوزی یحیی، 1383/12/25، چالشهای ایدئولوژیک اسراییل، فصلنامه مطالعات منطقه ای ( علمی تخصصی ) ، 5-6، 89-106
 • فوزی یحیی، 1379، امام خمینی (ره) و هویت ملی در ایران، فصلنامه مطالعات ملی ( علمی ) ، 1، 61-86
 • فوزی یحیی، 1384/02/25، عوامل ارادی موثر بر رخداد انقلاب اسلامی در ایران، فصلنامه پژوهشنامه متین ( علمی ) ، 6، 89-115
 • فوزی یحیی، 1384/03/25، هویت ملی در ایران و آسیب شناسی آن از دیدگاه امام خمینی، فصلنامه پژوهشنامه متین ( علمی ) ، 7، 95-114
 • فوزی یحیی، 1384/10/20، مواضع مراجع تقلید شیعه در مواجهه با روند نوسازی در دوران پهلوی دوم، فصلنامه مطالعات و تحقیقات تاریخی، 3، 154
 • فوزی یحیی، 1386/01/20، جهانی شدن و ارزشهای جهانی اسلام با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی، فصلنامه پژوهشنامه متین ( علمی ) ، 1، 119-128
 • فوزی یحیی، 1386/01/20، عوامل ساختاری مؤثر بر رخداد انقلاب اسلامی در ایران، دوفصلنامه پژوهش سیاست نظری ( علمی ) ، 1، 1-24
 • فوزی یحیی، 1386/06/07، استراتژی و عملکرد سازمان مجاهدین خلق در برخورد با جمهوری اسلامی، فصلنامه پژوهشنامه متین ( علمی ) ، 9، 89-112
 • فوزی یحیی، 1386/10/25، جهانی شدن و ارزشهای جهانی اسلام با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی، فصلنامه پژوهشنامه متین ( علمی ) ، 9، 119
 • فوزی یحیی، 1387/03/07، پیامدهای بحث در مورد حد و حدود اختیار دولت بعد از انقلاب بر اندیشه سیاسی شیعه، فصلنامه پژوهشنامه متین ( علمی ) ، 10، 81-96
 • فوزی یحیی، 1387/03/15، ولایت فقیه در فقه سیاسی ما، 6، 50
 • فوزی یحیی، 1387/09/11، بررسی تطبیقی خرده گفتمان های سیاسی اسلام گرا در ایران قبل از انقلاب اسلامی و تاثیر آن ها بر شکل گیری نظام سیاسی بعد از انقلاب، فصلنامه علوم اجتماعی ( علمی ) ، 15، 39-87
 • فوزی یحیی، 1387/09/15، زنان و حکومت دینی در ایران : بررسی پیامدهای گفتمان انقلاب اسلامی در مورد جایگاه سیاسی – اجتماعی زنان در ایران، فصلنامه پژوهشنامه متین ( علمی ) ، 10، 47-60
 • فوزی یحیی، بصیرنیا غلامرضا، 1387/10/20، مبانی نظری دو رویکرد سلبی و ایجابی به مهندسی فرهنگی در ایران پس از انقلاب، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی ( علمی ) ، 4، 213-235
 • فوزی یحیی، رمضانی ملیحه، 1388/04/20، طبقه متوسط جدید و تاثیرات آن در تحولات سیاسی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی ( علمی ) ، 5، 11-27
 • فوزی یحیی، معینی پور مسعود، 1388/10/20، مبانی و اهداف توسعه سیاسی از دیدگاه امام خمینی، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی ( علمی ) ، 6، 63-90
 • فوزی یحیی، 1388/10/20، جایگاه دین در عرصه علوم انسانی در ایران بعد از انقلاب : گفتمانها و راهبردها، فصلنامه پژوهشنامه متین ( علمی ) ، 11، 119-134
 • فوزی یحیی، 1389/09/01، تفاوت شناسی اهداف حکومت های سکولار و حکومت اسلامی، فصلنامه علوم سیاسی ( سایر ) ، 13، 7
 • فوزی یحیی، مرادی روح الله، 1389/09/20، بررسی تطبیقی نظریه عدالت اجتماعی دراسلام و غرب (بررسی موردی مقایسه نظریه عدالت در اندیشه‌های امام خمینی و جان راولز)، فصلنامه پژوهشنامه متین ( علمی ) ، 1، 94-116
 • فوزی یحیی، کریمی مسعود، 1389/09/20، تفاوت شناسی اهداف حکومت دینی با حکومت سکولار، فصلنامه علوم سیاسی ( سایر ) ، 1، 7-40
 • فوزی یحیی، 1389/10/02، گونه شناسی فکری جنبش های اسلامی معاصر و پیامدهای سیاسی – امنیتی آن در جهان اسلام، فصلنامه مطالعات راهبردی ( علمی ) ، 13، 153-174
 • فوزی یحیی، مرادی روح الله، 1390/03/25، بررسی تطبیقی نظریه عدالت اجتماعی در اسلام و غرب، فصلنامه پژوهشنامه متین ( علمی ) ، 1، 94-117
 • فوزی یحیی، 1390/04/04، مقایسه تطبیقی جنبش های اسلامی معاصر در بین اهل سنت و شیعیان، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی ( علمی ) ، 5، 3
 • فوزی یحیی، کریمی مسعود، 1390/06/02، اهداف حکومت اسلامی، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی ( علمی ) ، 8، 137-152
 • فوزی یحیی، 1390/06/20، سمت و سوی تحولات سیاسی – اجتماعی بعد از انقلاب در ایران، فصلنامه سیاست ( علمی ) ، 41، 253-267
 • فوزی یحیی، کریمی مسعود، 1390/06/25، نقش حکومت در تربیت ؛ بررسی مقایسه ای دیدگاه افلاطون و امام خمینی (ره)، دو فصلنامه اسلام و پژوهش های تربیتی ( علمی پژوهشی حوزه علمیه ) ، 3، 133-162
 • فوزی یحیی، 1390/10/01، بررسی رابطه هویت ملی و امنیت اجتماعی در ایران، فصلنامه انتظام اجتماعی ( علمی ) ، 3، 161
 • فوزی یحیی، پایاب بهروز، 1390/10/20، بررسی تطبیقی اندیشه سیاسی جنبش اخوان المسلمین و انقلاب اسلامی در ایران، فصلنامه شیعه شناسی ( علمی ) ، 9، 71-100
 • فوزی یحیی، 1390/11/05، برسی مقایسه ای جنبشهای سیاسی شیعی و اهل سنت، فصلنامه شیعه شناسی ( علمی ) ، 75-100
 • فوزی یحیی، 1390/12/20، ابعاد، روند و عوامل موثر بر تحولات سیاسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی، فصلنامه سیاست ( علمی ) ، 41، 193-204
 • فوزی یحیی، 1391/06/01، مقایسه تطبیقی اشتراکات و افتراقات اندیشه سیاسی جنبش اسلامی سنی اخوان المسلمین در مصر و جنبش اسلامی شیعی در ایران، ماهنامه اخبار شیعیان، 8، 25
 • فوزی یحیی، پایاب بهروز، 1391/08/24، تاثیر ژئوپلیتیک بر الگوی سیاسی مورد حمایت شیعیان در کشورهای مختلف، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی ( علمی ) ، 9، 29-40
 • فوزی یحیی، بابایی حسین، 1391/09/25، راهکارهای درونی و بیرونی نظارت در حکومت اسلامی با تأکید بر آرای امام خمینی، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی ( علمی ) ، 1، 63-86
 • فوزی یحیی، پایاب بهروز، 1391/10/06، جریانات اسلام گرا در آسیای میانه(مرکزی)، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام ( علمی ) ، 1، 33-59
 • فوزی یحیی، صنم زاده محمود رضا، 1391/10/20، تمدن اسلامی از دیدگاه امام خمینی، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ( علمی ) ، 3، 7-40
 • فوزی یحیی، نریمان سعید، 1391/10/20، اصول تفکر سیاسی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دهه اول انقلاب، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر ( علمی ) ، 3، 91-114
 • فوزی یحیی، هاشمی عباس، 1392/10/03، جریان های سلفی در تونس و راهبردهای جریان اسلامی گرای النهضه، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام ( علمی تخصصی ) ، 14، 111-136
 • فوزی یحیی، هاشمی عباس، پایاب بهروز، 1392/10/15، وضعیت جریانات اسلام گرا در الجزایر و چشم انداز آینده، فصلنامه روابط خارجی ( علمی ) ، 5، 135-163
 • فوزی یحیی، 1392/12/03، جریان شناسی فکری جنبش بیداری اسلامی، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی ( علمی ) ، 10، 123-140
 • فوزی یحیی، فرخی رضا، 1392/12/20، همگونی های محصولات رسانه ای با جهت گیری های سیاست خارجی آمریکا در موضوع ایران هراسی، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی ( علمی ) ، 2، 141-156
 • فوزی یحیی، 1393/09/25، عدالت در اندیشه سیاسی اسلام: مفهوم شناسی و راهبردها، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام ( علمی تخصصی ) ، 1، 59-90
 • فوزی یحیی، هاشمی عباس، 1394/02/31، جریان های سیاسی اسلام گرا و چالش های درونی در اردن، دو فصلنامه جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام ( علمی ) ، 3، 1-28
 • فوزی یحیی، قربانی فاطمه، 1394/03/04، تحلیل محتوای کمی و کیفی مصاحبه ها و پیام های امام خمینی (ره) بر اساس صحیفه امام، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام ( علمی تخصصی ) ، 1، 75-102
 • فوزی یحیی، حسن پور صابر، علیزاده قدسی، 1394/12/25، تحلیل آماری و محتوایی سخنرانی های امام خمینی (ره) در سال های 1368 1341، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی ( علمی ) ، 12، 179-192
 • فوزی یحیی، 1395/03/05، چارچوبی برای بررسی عوامل موثر بر عملکرد دولت در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی ( علمی ) ، 10، 25-46
 • فوزی یحیی، علی بخشی عباس، 1395/03/20، وجوه اشتراک و افتراق اندیشه سیاسی جنبش حماس با اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی ایران، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام ( علمی تخصصی ) ، 2، 99-122
 • فوزی یحیی، 1395/03/28، چارچوبی برای بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد دولت در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی ( علمی ) ، 10، 25-46
 • فوزی یحیی، 1395/09/28، تحول دولت ها و عملکرد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر ( علمی ) ، 7، 27-58
 • فوزی یحیی، کریمی مسعود، 1395/12/26، مبانی حکمی پیوند دیانت، معنویت و سیاست، فصلنامه حکمت معاصر ( علمی ) ، 7، 51-68
 • فوزی یحیی، 1396/01/20، بنیانهای صلح و همزیستی در اندیشه اسلامی با تاکید بر دیدگاه امام خمینی، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام ( علمی تخصصی ) ، 3، 7-29
 • زارعی علی، فوزی یحیی، 1396/03/25، تحلیل بافت سیاسی، اجتماعی و تخصصی نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ ادوار اول تا پنجم، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر ( علمی ) ، 8، 45-76
 • فوزی یحیی، زارعی علی، 1396/12/25، تحلیل بافت سیاسی، اجتماعی و تخصصی نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ ادوار ششم تا دهم، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر ( علمی ) ، 8، 83-108
 • فوزی یحیی، فرخی رضا، 1397/06/15، بازنمایی نظام سیاسی ایران در فیلم‌های غربی ( 1991- 2018 )، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر ( علمی ) ، 9، 133-161
 • رمضانی ملیحه، فوزی یحیی، رحیمی رئوف، 1398/06/15، بررسی پایگاه اجتماعی هیات دولت در جمهوری اسلامی ایران (1360 – 1398)، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر ( علمی ) ، 10، 25-55
 • فوزی یحیی، 1398/06/30، صدام سودای رهبری اعراب را در سر داشت، روزنامه اعتماد ( سایر ) ، 11، 4
 • زارعی علی، بهشتی محسن، فوزی یحیی، حسن زاده اسماعیل، 1398/09/30، مقایسه تحلیلی عملکرد نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی ادوار اول تا دهم، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی ( علمی ) ، 13، 3-26
 • رشیدی بهروز، جعفری نژاد مسعود، فوزی یحیی، 1398/11/02، نقش ساده زیستی کارگزاران حکومتی در سلامت نظام جمهوری اسلامی ایران با رویکردی بر نظر امام خمینی، فصلنامه پژوهشنامه متین ( علمی ) ، 21، 57-71
 • فوزی یحیی، 1398/11/21، پیامی برای ایران قوی، روزنامه ایران ( سایر ) ، 1، 1
 • علل ساختاری رخداد انقلاب در ایران، فصلنامه علوم سیاسی، تابستان 85
 •  چالشهای ایدئولوژیک در اسرائیل، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای
 •  مبانی اندیشه‌ای گروههای سیاسی اسلامگرا در ایران قبل از انقلاب، متین، پاییز 83
 •  انقلاب اسلامی و الگوی بدیل نوسازی، متین، تابستان 79
 •  جمهوری اسلامی و چالشهای نظری، متین 3 و4، پاییز 78
 •  مذهب و توسعه در ایران، متین، تابستان 78
 •  چالشهای فرهنگی انقلاب اسلامی، نامه پژوهش، شماره 7، زمستان 76
 • فوزی یحیی، 1399/03/13، مرامنامه اندیشه‎ امام خمینی (ره) و ارتباطش با نسل امروز، روزنامه ایران ( سایر ) ، 1، 1
 • فوزی یحیی، فیروزی آیت اله، 1399/04/01، چالش ها و راهبردهای تحقق عدالت اجتماعی بر اساس روش تحلیل لایه ای علت ها، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر ( علمی ) ، 11، انتشار آنلاین
 • نظری محمد علی، فوزی یحیی، موسوی صدرالدین، کشاورز محمد، 1399/08/01، بررسی چگونگی اشاعه اندیشه امام خمینی در اندونزی و پیامدهای آن، فصلنامه پژوهشنامه متین ( علمی ) ، 22، 81-103
 • نظری محمد علی، فوزی یحیی، موسوی صدرالدین، کشاورز عباس، مسجدی زهرا، 1399/08/01، بررسی اشاعه اندیشه امام خمینی(ره) در تقویت اسلام اعتدالی در دو سازمان شیعی ابی و ایجابی در اندونزی، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی ( علمی ) ، 10، 109-
 • نقش حکومت در تربیت ؛ بررسی مقایسه ای دیدگاه افلاطون و امام خمینی (ره)دو فصلنامه اسلام و پژوهش های تربیتی، شماره 5، بهار و تابستان 1390
  زارعی علی، بهشتی محسن، فوزی یحیی، 1398/12/01، بررسی و تحلیل بافت اجتماعی نمایندگان در ادوار اول تا دهم پارلمان ایران، فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران ( علمی ) ، 2، 75-110
 • فوزی یحیی، محمودی کیا علی، 1399/03/01، چالشها وراهبردهای جمهوری اسلامی ایران درمواجهه با هنجارهای حقوق بشری نظام بین الملل، فصلنامه مجلس و راهبرد ( علمی ) ، 27، 123-143
 • Fozi, yahya, 2012/10/22, Causes of the formation and nature of political movements in Bahrain, life science Journal ( a ) , 9, 3362-3365
 • Fozi, yahya, 2013/10/23, The concept of Justice in Islamic political Thought, life science Journal ( a ) , 10, 16-20
 • fozi yahya,  2016/06/09, A comparative study of the discourses of political Islam with Imam Khomeini’s discourse, Political Thought in Islam ( d ) , 2, 36-52
 • Fozi, yahya, hemati zohre, 2018/05/12, A Comparative Analysis of Contemporary Movements in Indonesia and the Islamic Revolution in Iran, Journal Of World Sociopolitical Studies ( a ) , 2, 161-188
 • Fozi, yahya, ,Religon  and Humanities,International Journal of the Humanities
 •  دـ -3- مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

کنفرانسهای خارجی
•    – مالزی 1389-همایش علوم انسانی ، عنوان مقاله : مقاله گونه شناسی جنبشهای اسلامی معاصر
•    چین 1388-همایش علوم انسانی ، عنوان مقاله : تاثیر دین در عرصه علوم انسانی
•     اندونزی 1387- عنوان مقاله : مردم سالاری دینی در ایران
•     قازان ،جمهوری تاتارستان 1387- همایش انقلاب ایران در دهه چهارم ، عنوان مقاله : آینده انقلاب ایران در دهه چهارم
•    مسکو 1386، عنوان مقاله : اسلام و جهانی شدن
•     کرواسی، 1383- عنوان مقاله : اسلام و تروریسم

کنفرانسهای داخلی
•    تاثیر سیره سیاسی پیامبر بر اندیشه سیاسی در اسلام-تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی –زمستان 86
•    پیامدهای نظری تعامل مذهب و نوسازی در ایران، مجموعه مقالات همایش دانشگاه شهید بهشتی، 1380
•    بررسی نقش امام خمینی در رفع مواضع نظری اقتصادی بعد از انقلاب، مجموعه مقالات همایش دانشگاه شیراز ، 1379
•    کنگره بررسی اندیشه‌های اقتصادی امام خمینی، امام خمینی و اقتصاد اسلامی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد، خرداد 1379


د-4-راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه ورساله دانشجویی
•    راهنمایی  ومشاوره  وداوری رساله و پایان‌نامه(حدود 200  رساله وپایان نامه)
(برای عناوین رجوع شود به : https://ganj.irandoc.ac.ir )


ه- سوابق همکاری های علمی واجرایی

 • سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای سیاسی
  سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی  پژوهشهای انقلاب اسلامی
 • عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی –پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی-دانشگاه معارف قم
 • عضو هیأت تحریریه فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام-دانشگاه شاهد
  عضو هیأت تحریریه فصلنامه مطالعات جهان اسلام-دانشگاه بین المللی امام خمینی
  عضو هیات مدیره انجمن علمی مطالعات انقلاب اسلامی
 • عضو انجمن علمی علوم سیاسی ایران
 • موسس وعضو انجمن مطالعات منطقه ای
 • عضوهیات مدیره انجمن علمی انقلاب اسلامی
 • جانشین رئیس پژوهشگاه درطرح اعتلا علوم انسانی
 • ریاست دانشکده علوم انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی
 • معاون پژوهشی پژوهشکده انقلاب اسلامی
 • عضو کمیته علمی همایش علمی درامدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی- دانشگاه تهران
 • عضو کمیته علمی جشنواره بین المللی فارابی( دودوره )
 • معاون پژوهشی وتحصیلات تکمیلی  پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

انتخابات مجلس شورای اسلامی

https://www.ihcs.ac.ir/politics/

 

ارتباط
Website: http://fouzi.ir
Email: Yahyafozi@yahoo.com