مشخصات فردی

الف- مشخصات فردی
یحیی فوزی، متولد 1339، دارای مدرک دکتری علوم سیاسی، عضو هیأت علمی واستاد تمام  پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
ب- سوابق تحصیلی:
دیپلم ریاضی فیزیک
کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه تهران در سال 1367
کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه تهران در سال 1370
دکتری علوم سیاسی از دانشگاه تهران در سال 1377