سوابق علمی

ج- سوابق آموزشی:
دارای22 سال سابقه تدریس دردانشگاه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشدودکتری که برخی عناوین دروس مزکور به شرح زیر است:
– سمینار روابط خارجی ایران
-سمینار جنبشهای اسلامی معاصر
– سیاست خارجی ایران
-تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی در ایران
— انقلاب اسلامی ایران
– سمینار تحولات سیاسی ایران از 1324 تا 1357
– مبانی اندیشه سیاسی در اسلام و ایران
– انقلاب اسلامی ایران و بازتاب آن
– اسلام و ایران
– جنبشهای اسلامی معاصر
– افکار و اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران
– مسائل سیاسی اقتصادی جهان سوم
– اندیشه سیاسی در اسلام معاصر

دـ- سوابق پژوهشی:

دـ -1- مقالات مندرج در نشریات مصوب وزارت علوم(علمی-پژوهشی) و ISI
1-جریان شناسی فکری جنبش بیداری اسلامی،فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 33، تابستان 1392
2-وضعیت جریانات اسلام گرا در الجزایر و چشم انداز آینده ، فصلنامه روابط خارجی، شماره 20، زمستان 1392
3-تمدن اسلامی از دیدگاه امام خمینی، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، شماره 9، زمستان 1391
4-تاثیر ژئوپلتیک بر الگوی سیاسی مورد حمایت شیعیان در کشورهای مختلف – فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 9، پائیز 1391
5-بررسی تطبیقی اندیشه سیاسی جنبش اخوان المسلمین و انقلاب اسلامی در ایران –فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی ش 36 ، زمستان 1390
6-سمت و سوی تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب در ایران-فصلنامه علمی – پژوهشی سیاست –دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،ش 39 ،تابستان 1390
7-ابعاد و روند تحولات سیاسی در ایران بعد از انقلاب – فصلنامه علمی – پژوهشی سیاست – دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،ش 41 ،زمستان 1390
8-گونه شناسی جنبشهای اسلامی معاصر-فصلنامه علمی – پژوهشی مطالات راهبردی –شماره 50 زمستان 89
9- برسی مقایسه ای جنبشهای سیاسی شیعی و اهل سنت ،رهیافت ،زمستان 89
10-تفاوت شناسی اهداف حکومت دینی با حکومت سکولار –فصلنامه علوم سیاسی –شماره 51 پائیز 89
11- بررسی رابطه هویت ملی و امنیت اجتماعی در ایران –فصلنامه علمی –پژوهشی انتظام اجتماعی –سال سوم شماره دوم زمستان 1390
12-اصول تفکر سیاسی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دهه اول انقلاب ، نشریه جستار های سیاسی معاصر، شماره 6، پاییز و زمستان 1391

13-بررسی مقایسه ای مفهوم عدالت اجتماعی در اسلام و غرب – فصلنامه علمی – پژوهشی متین-ش48 پائیز 1389
14- مبانی و اهداف توسعه سیاسی از دیدگاه امام خمینی -فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 19، زمستان 1388
15-طبقه متوسط جدید و تاثیرات آن در تحولات سیاسی بعد از انقلاب اسلامی در ایران،
فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 17، تابستان 1388
16-جایگاه دین در عرصه علوم انسانی در ایران بعد از انقلاب: گفتمانها و راهبردها- فصلنامه علمی – پژوهشی متین-ش43 سال 1388
17-مبانی نظری دو رویکرد سلبی و ایجابی به مهندسی فرهنگی
فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 15، زمستان 1387
18-بررسی تطبیقی خرده گفتمان‌‌های سیاسی اسلامگرا در ایران قبل از انقلاب وتاثیر آنها در شکل گیری نظام سیاسی بعد از انقلاب- فصلنامه علمی پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی- فصلنامه علوم اجتماعی ، شماره 43، پاییز و زمستان 1387
19-زنان و حکومت دینی در ایران: بررسی پیامدهای گفتمان انقلاب اسلامی در مورد جایگاه سیاسی – اجتماعی زنان -فصلنامه علمی – پژوهشی متین- شماره سی و نهم1387
20-پیامدهای بحث در مورد حد و حدود اختیار دولت بعد از انقلاب بر اندیشه سیاسی شیعه- فصلنامه علمی – پژوهشی متین سال دهم، شماره 38، بهار 1387
21-امام خمینی و جهانی شدن، فصلنامه علمی پژوهشی متین، شماره 36 سال 1386
22-استراتژی و عملکرد سازمان مجاهدین خلق در مواجهه با جمهوری اسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی متین، شماره 34، بهار 86
23-مواضع مراجع تقلید شیعه در ایران در مواجهه با الگوی نوسازی پهلوی دوم، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخی دانشگاه مشهید، زمستان 84
24-توانایی گفتمان اصلاح‌طلبانه اسلامگرایان شیعی در ایران- مجله علمی پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران1384
25-پیامدهای تغییرات جمعیتی در ایران بعد از انقلاب بر مشروعیت نظام سیاسی در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن جامعه‌شناسی ایران پاییز 83
26-تحولات فقه سیاسی شیعه در مواجهه با روند نوسازی بعد از انقلاب در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، تابستان 83
27-مقاله ISI با عنوان :
The concept of Justice in Islamic political Thought-Life Science Journal 2013:10(2s)
28-مقاله ISI با عنوان :
Causes of the formation and nature of political movements in Bahrain -Life Science Journal -2012:9(4

دـ -2- مقالات مندرج در دیگر نشریات معتبر
31-نقش حکومت در تربیت ؛ بررسی مقایسه ای دیدگاه افلاطون و امام خمینی (ره)
دو فصلنامه اسلام و پژوهش های تربیتی، شماره 5، بهار و تابستان 1390
32-ولایت فقیه در فقه سیاسی ما-زمانه-شماره 65-بهمن 86
33-علل ساختاری رخداد انقلاب در ایران، فصلنامه علوم سیاسی، تابستان 85
34-چالشهای ایدئولوژیک در اسرائیل، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای
35-مبانی اندیشه‌ای گروههای سیاسی اسلامگرا در ایران قبل از انقلاب، متین، پاییز 83
36-علل ارادی رخداد انقلاب در ایران، فصلنامه متین، زمستان 83
37-امام خمینی و هویت جمعی، فصلنامه متین، بهار 82
38-امام خمینی و هویت ملی در ایران، فصلنامه مطالعات ملی1380
39-انقلاب اسلامی و الگوی بدیل نوسازی، متین، تابستان 79
40-جمهوری اسلامی و چالشهای نظری، متین 3 و4، پاییز 78
41-مذهب و توسعه در ایران، متین، تابستان 78
42-چالشهای فرهنگی انقلاب اسلامی، نامه پژوهش، شماره 7، زمستان 76

دـ -3- مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی
– کنفرانسهای خارجی
1- مالزی 1389-همایش علوم انسانی ، عنوان مقاله : مقاله گونه شناسی جنبشهای اسلامی معاصر
2- چین 1388-همایش علوم انسانی ، عنوان مقاله : تاثیر دین در عرصه علوم انسانی
3- اندونزی 1387- عنوان مقاله : مردم سالاری دینی در ایران
4- قازان ،جمهوری تاتارستان 1387- همایش انقلاب ایران در دهه چهارم ، عنوان مقاله : آینده انقلاب ایران در دهه چهارم
5- مسکو 1386، عنوان مقاله : اسلام و جهانی شدن
6- کرواسی، 1383- عنوان مقاله : اسلام و تروریسم
– کنفرانسهای داخلی
7-تاثیر سیره سیاسی پیامبر بر اندیشه سیاسی در اسلام-تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی –زمستان 86
8-پیامدهای نظری تعامل مذهب و نوسازی در ایران، مجموعه مقالات همایش دانشگاه شهید بهشتی، 1380
9-بررسی نقش امام خمینی در رفع مواضع نظری اقتصادی بعد از انقلاب، مجموعه مقالات همایش دانشگاه شیراز ، 1379
10-کنگره بررسی اندیشه‌های اقتصادی امام خمینی، امام خمینی و اقتصاد اسلامی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد، خرداد 1379

دـ-4- تألیف کتاب
1- جنبشها وجریانات اسلامگرا در جهان اسلام : بررسی منطقه ای (در حال انتشار1392 )
2-مذهب و مدرنیزاسیون در ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381
3-سازمان کنفرانس اسلامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1379
4- اندیشه سیاسی امام خمینی، قم: نشر دانشگاه معارف، 1384(ویرایش اول )
5-اندیشه سیاسی امام خمینی، قم: نشر دانشگاه معارف، 1387(ویرایش دوم )
6-اندیشه سیاسی بعد از انقلاب در ایران- انتشارات امام خمینی و انقلاب اسلامی 1387
7- تحولات سیاسی اجتماعی ایران بعد از انقلاب، تهران: نشر عروج، 1385(دوجلد)
8-امام خمینی و هویت ملی در ایران، تهران: نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1385
9-اندیشه و سیره مدیریتی امام خمینی ،سازمان مدیریت ،1389
10-روزشمار جنگ ایران و عراق، جلد 43، تهران: نشر مرکز مطالعات جنگ ، 1380
11-روز شمار جنگ ایران و عراق، جلد 44، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، 1381
12-گفتمان اصلاحات در ایران، تهران: بسیج اساتید دانشگاه شهید بهشتی، 1381
13- نظارت بر مجموعه مقالات مردم‌سالاری دینی (سه جلد)، تهران: نشر عروج،1385
14-مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (در حال انتشار 1392 )
15-تحول دولت و گفتمانهای سیاسی در ایران بعد از انقلاب –دانشگاه معارف قم (در حال انتشار 1392)
14- راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه
و-1- راهنمایی پایان‌نامه(حدود 40 پایان نامه )
و-2- مشاوره پایان‌نامه(حدود 50 پایان نامه )
ز- سوابق همکاری های علمی
– سردبیر و عضو هیأت تحریریه پژوهشنامه دانشکده علوم انسانی دانشگاه بین‏المللی امام خمینی
عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی –پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی-دانشگاه معارف قم
عضو هیأت تحریریه فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام-دانشگاه شاهد
عضو هیأت تحریریه فصلنامه مطالعات جهان اسلام-دانشگاه بین المللی امام خمینی
عضو هیات مدیره انجمن علمی مطالعات انقلاب اسلامی
-عضو انجمن علمی علوم سیاسی ایران
-عضوهیات مدیره انجمن علمی انقلاب اسلامی
-عضو کمیته علمی همایش علمی درامدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی- دانشگاه تهران
-عضو کمیته علمی جشنواره بین المللی فارابی

درباره نویسنده