موضع ‌گیری‌ علمای‌ جهان‌ اسلام‌ درباره‌ تشیع‌‏

موضع ‌گیری‌ علمای‌ جهان‌ اسلام‌ درباره‌ تشیع‌‏
قلم : شهید دکتر فتحی‌ شقاقی‌
ترجمه‌ : استاد سیدهادی‌ خسروشاهی
http://iscq.ir/?part=menu&inc=menu&id=272

درباره نویسنده