هدف از این وب سایت

هدف از راه اندازی این وب سایت ارتباط مناسب تر با دانشجویان به صورت خاص و دیگر محققان می باشد که امید است در آینده بتواند با تقویت مطالب و رفع نواقص در این راه مفید باشد

درباره نویسنده