انتقال محل خدمت به پژوهشگاه علوم انسانی

از اردیبهشت ماه از دانشگاه بین المللی امام خمینی به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تهران بزرگراه کردستان منتقل شدم وبعنوان عضو هیئت علمی گروه نظریه پردازی سیاسی و سیاست کاربردی به فعالیت مشغول شدم

درباره نویسنده