عطای رتبه علمی – پژوهشی به دوفصلنامه جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام

عطای رتبه علمی – پژوهشی به

دوفصلنامه جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام

مجله «جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام» بر اساس رای کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ بیستم خردادماه نود وچهار حائز رتبه علمی – پژوهشی شد. همچنین عنوان «مطالعات جهان اسلام» به «جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام» و ترتیب انتشار فصلنامه به «دوفصلنامه» تغییر کرد.

ضمنا رویکرد مطالعاتی جدید مجله نیز به حوزه مطالعاتی «جامعه شناسی سیاسی» مرتبط با جهان اسلام به شرح محورهای زیر تغییر یافت:

1- مبانی نظری جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، 2- جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، 3- جامعه شناسی سیاسی تمدن نوین اسلامی، 4- جامعه شناسی سیاسی دولت و نظام سازی در جهان اسلام، 5- جامعه شناسی سیاسی جنبش های اسلامی در جهان اسلام، 6- جامعه شناسی سیاسی هویت، قومیت، طبقات و نیروهای اجتماعی در جهان اسلام، 7- جامعه شناسی سیاسی اقتدار و قدرت، حاکمیت و مشارکت، مشروعیت و مقبولیت، و امنیت اجتماعی و سیاسی در جهان اسلام، 8- جامعه شناسی سیاسی فرهنگ سیاسی در جهان اسلام.

از صاحبان قلم و اندیشه، استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای ارسال مقالات پژوهشی اصیل و مقالات مستخرج از طرح های پژوهشی، پایان نامه های ارشد یا رساله های دکتری در حوزه محورهای مرتبط با جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، برای چاپ در این مجله دعوت به عمل می آید. خواهشمند است مقالات خود را به صورت الکترونیکی در قسمت «ارسال مقاله» وارد کنید. شیوه نامه نگارش مقالات در قسمت «راهنمای نویسندگان» آمده است.

دو فصلنامه جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام در پی طرح و بررسی علمی و عمیق موضوعات و مسائل مختلف جهان اسلام با گرایش جامعه شناسی سیاسی است. محورهای مختلف مجله در قسمت «در باره مجله» زیرشاخه اولِ قسمت «اطلاعات مجله» آمده است. از نویسندگان محترم درخواست می شود با توجه به این محورها مقالات خود را تهیه وبرای مجله ارسال نمایند.

شناسنامه نشریه
ju صاحب امتیاز
دانشگاه شاهد
ju مدیر مسئول
دکتر عباس کشاورز شکری
ju سردبیر
دکتر زاهد غفاری هشجین
ju مدیر داخلی
دکتر مهدی نادری
ju مدیر اجرایی
معصومه رضایی اسمرود
ju اعضای هیات تحریریه
دکتر محمد حسن خانی
دکتر کاووس سید امامی
دکتر فرشاد شریعت
دکتر زاهد غفاری هشجین
دکتر یحیی فوزی
دکتر فردین قریشی
دکتر عباس کشاورز شکری
دکتر علی مرشدی زاد

درباره نویسنده