کاربرد سلاح شیمیایی در جنگ توسط عراق

جزئیاتی از چگونگی کاربرد سلاح شیمیایی در جنگ توسط عراق

درباره نویسنده