پیامبران مدفون در ایران

http://mtif.org/p/person/44498/%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C

ولی الله فوزی تویسرکانی
ولی الله فوزی تویسرکانی
آثار موجود در کتابخانه
پژوهشی در زندگی پیامبران در ایران ۱. پژوهشی در زندگی پیامبران در ایران

گلستان فوزی تویسرکانی ۲. گلستان فوزی تویسرکانی

حکایات‌ و مطالب‌ شیرین‌، قضایای‌ عجیبه‌، اشعار منتخبه‌…

چاپخانه علمیه، قم، ۱۳۸۵ش.
عقود الجواهر ۳. عقود الجواهر

دار الحکمه، قم، ۱۳۷۶ق.

درباره نویسنده