اقتصاد دانش بنیان در حوزه علوم انسانی از طریق تقویت مراکز رشد

مراکز رشد درپارک های علم و فناوری به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی مؤثر در امر توسعه فناوری، توسعه اقتصاد دانش بنیان و اشتغال زایی تخصصی بوده و محیط هایی مناسب برای استقرار و حضور حرفه ای شرکت های فناور کوچک و متوسط، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و مؤسسات پژوهشی هستند که در تعامل سازنده با یکدیگر و با دانشگاه ها به فعالیت های فناوری اشتغال دارند. مرکز رشد، مرکزی است که با در اختیار قرار دادن امکانات و خدمات از یک سو و مشاوره های لازم در زمینه های فنی، مدیریتی، حقوقی از سوی دیگر، به ایجاد، پرورش و توسعه واحد های نوپا کمک می کند.اماراه اندازی این مراکز هرچند از اهمیت استراتژیکی برخوردارند اما به نظر می رسد در عرصه علوم انسانی با موانع مهمی مواجه می باشند که به برخی از این موانع در ادامه اشاره خواهم کرد ..

درباره نویسنده