-ابزارهای پیشبرد برنامه ها در مجلس

حال سوال این است که آیا نمایندگان در مجلس قدرت پیشبرد اهداف خود رادارند ؟ آیا آنها می توانند وعده هائی را به مردم بدهند ؟ اگر چنین است آنها با استفاده از چه ابزارهائی می توانند برنامه های خود را به پیش ببرند ؟
در پاسخ به این سوال باید گفت توجه به ساختار مجلس در نظام تصمیم گیری در جمهوری اسلامی بخوبی می تواند جایگاه مجلس را مشخص کند .نمایندگان در مجلس شورای اسلامی از اختیارات وسیعی برخودارند آنها می توانند با پیشنهاد قوانین جدید واصلاح قوانین قبلی وهمچنین اعمال نظرات خود در برنامه های توسعه کشور اهداف خود را به پیش ببرند بعلاوه مجلس دارای نهادهای نظارتی مهمی است که بر مراکز مختلف اجرائی وحتی قضائی نظارت می کند ونمایندگان می توانند در مورد هر مسئله ای در کشور سوال کنند ومسئولان موظف به پاسخ گوئی به آنان می باشند نمایندگان می توانند وزرا را استیضاح کنند ویا سوالات خود را از آنان مطرح سازن آنان همچنین از تریبون مجلس می توانند نقطه نظرات خود را مطرح ساخته وفرهنگ عمومی را تحت تاثیر مباحث خود قرار دهند بنابر این به قول امام خمینی مجلس در راس امور است وبا استفاده از این ابزارها می توان اهداف وبرنامه های مورد نظر نمایندگان را در راستای پیشبرد منافع ملی ومصالح مردم پیش برد

درباره نویسنده