نقش مجلس در حل مشکلات کشور 2

با توجه به مباحث مذکور در خصوص ریشه یابی مشکلات می توان عوامل مختلفی را مطرح ساخت . و در واقع مجموعه ای از این عوامل در تعامل با یکدیگر این وضعیت را ایجاد کرده اند اما در این مجموعه از عوامل ، نقش عوامل مختلف متفاوت است .که باید به این اولویت ها توجه کرد بخشی از آن ریشه در بیرون از مرزها و بخش عمده ای ریشه در درون دارد . در باره عوامل بیرونی تأثیر گذار می توان از موج جهانی سازی در عرصه های مختلف اقتصاد ، فرهنگ و سیاست و همچنین برخی اقدامات مجامع بین المللی و کشورهای قدرتمند نام برد که نمونه بارز آن همین بحث تحریم ها علیه ایران بود که قدم مؤثر در حل آن بر داشته شد اما بهر حال ما با موج جهانی سازی مواجه ایم و تأثیرات آن را نمی توان بر سیاست ها و روند ها در کشور نادیده گرفت ونیازمند اتخاذ راهکارهای هوشمندانه در مواجهه با آن در عرصه های مختلف می باشیم .
اما ریشه بخش عمده ای از مشکلات را باید در داخل جستجو کرد که این عوامل در گفتمان های سیاسی ،در فرهنگ سیاسی ، اقدامات کار گزاران و ساختار ها و قوانین و نظارت ها تجلی می یابند
که برای هربخش باید به آسیب شناسی عالمانه اقدام کرد وراهکار اصلاحی برای آن رابا اراده محکم سیاسی به پیش برد
ج-نقش مجلس در حل مشکلات .
اما در این میان مجلس نقش مهمی در رفع این موانع می تواند ایفا کند . اصولا ً وظیفه مجلس قانونگذاری ، بر نامه ریزی های میان مدت برای کشور و نظارت بر همه امور کشور می باشد و در واقع مجلس در رأس امور است که با حضور کارشناسان توانمند در مجلس می توان کمک مهمی به این امر کرد . بر این اساس نماینده مجلس باید از یکسو از آگاهی و تخصص لازم بر خوردار باشد و از سوی دیگر نگاهی کلان و جامع نگر به مسائل ایران داشته باشد تا بتواند در این عرصه فارغ از پرداختن به حواشی به رشد و توسعه کشور و و پیشبرد امور کمک نماید تا قوانین موجود از جامعیت لازم در ایجاد هماهنگی بر بخشهای مختلف برخوردار باشند اصولا زیرا فقدان جامع نگری در تدوین قوانین صدمات مهمی را به کشور زده است که رفع این مشکل با حضور نیروهای توانمند فکری و مستقل و پاک دست در مجلس امکان پذیر است از سوی دیگر بخش عمده ای از ضعف مدیریت ها و فشار های ناشی از آنها در ضعف نظارت ریشه دارد که یکی از آنها عدم استفاده از ظرفیت وظائف مجلس و ساختارهای نظارتی آن است که اگر آنها درست عمل کنند می تواند نقش بسیار مهمی در حل این مشکلات داشته باشد در واقع نظارت در کنار قانون گزار ی کارآمد دو وظیفه مهم مجلس است که اگر بدرستی اعمال گردد می تواند تأثیر ات مهمی در حل مشکلات کشور داشته باشد .

درباره نویسنده