تحلیل محتوای کمی و کیفی مصاحبه ها و پیام های امام خمینی (ره) بر اساس صحیفه امام

فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام ، سال اول، شماره 2-3عنوان:
تحلیل محتوای کمی و کیفی مصاحبه ها و پیام های امام خمینی (ره) بر اساس صحیفه امام

نویسنده(گان):
دکتر یحیی فوزی*، فاطمه قربانی،

پست الکترونیک: yahyafozi (a) yahoo. com

چکیده:
مصاحبه ها، گفتگوها و پیام های امام خمینی (س) که در 21 جلد در مجموعه ای با عنوان صحیفه امام منتشر شده است، بخش مهمی از محتوای این مجموعه را تشکیل می دهند. در واقع، عمده مطالب و مبانی فکری و سیاسی امام(ره) که در جریان پیروزی انقلاب اسلامی تاثیرگذار بود از طریق مصاحبه ها به طور کلی با رسانه های خارجی و خبرگزاری هایی بود که به گوش مردم حقیقت طلب ایران و سایر جهانیان می رسید. بخش عمده ای از تحولات خارجی و مسائل سیاسی داخلی نیز در قالب پیام از طرف امام (ره) راهنمای عمل در تعیین سیاست های کلی نظام بود. پژوهش پیش رو با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی و کیفی به بررسی محورهای عمده و مورد تاکید حضرت امام در مصاحبه ها و پیام های ایشان می پردازد. 
کلیدواژگان:
امام خمینی (ره)، صحیفه، مصاحبه و گفتگو، پیام ها، تحلیل محتوا

 

متن مقاله

درباره نویسنده