مقاله:چارچوبی برای بررسی عوامل موثر بر عملکرد دولت در جمهوری اسلامی ایران

فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی ، سال دهم، شماره 34http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1565003&l=fa

عنوان:
چارچوبی برای بررسی عوامل موثر بر عملکرد دولت در جمهوری اسلامی ایران

نویسنده(گان):
یحیی فوزی،

پست الکترونیک: Yahyafozi (a) yahoo.com

چکیده:
برای بررسی عملکرد دولت ها باید عوامل متعددی را مورد مطالعه قرار داد برخی بر تاثیر عوامل ساختاری و برخی براهمیت عوامل ارادی تاکید دارند. هدف این مقاله پاسخ به این سوال است که کدامیک از این عوامل نقش مهم تری در عملکرد دولت ها در جمهوری اسلامی ایران داشته اند؟ این مقاله تلاش کرده با استفاده از نظریه ساختاریابی گیدنز و روشی تاریخی – تحلیلی با بررسی سطوح مختلف تاثیرگذاری این عوامل به ارائه چارچوبی برای بررسی عوامل موثر بر عملکرد دولت در ایران دست پیدا کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد درتحلیل عمل سیاسی دولت باید ازعملکردهای انسانی شروع کرد اما باید به این واقعیت توجه کرد که این عملکردهای ارادی حالتی بازگشتی(Recursive) داشته و کنش عاملان سیاسی در یک فرایند و در برخورد با ساختارهای موجود دائماً باز تولید می شوند. این بازتولید از یکسو عوامل انسانی و از سوی دیگر ساختارها را متحول می کند و لذا باید عمل سیاسی در ایران را به شکلی فرآیندی و با توجه به نوع بازخوردهای عاملیت و ساختارها مورد مطالعه قرارداد.
کلیدواژگان:
دولت، اقتصاد، فرهنگ، عملکرد دولت ج.ا.ایران، ساختاریابی گیدنز

درباره نویسنده