ماجرای داعش:مصاحبه

مصاحبه نشریه حریم امام با دکتر یحیی فوزی با موضوع فراز وفرود وریشه های شکل گیری داعش را در لینک زیر مطالعه کنید :
%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4

درباره نویسنده