وجوه اشتراک و افتراق اندیشه سیاسی جنبش حماس با اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی ایران

فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام ، سال دوم، شماره 7

عنوان:
%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1 %d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%b3 %d9%81%d8%b5%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa

نویسنده(گان):
دکتر یحیی فوزی*، عباس  علی بخشی،

پست الکترونیک: yahyafozi (a) yahoo.com

چکیده:
بررسی وجوه اشتراک و افتراق اندیشه سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس، با اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی ایران و رصد روند تحول فکری این جریان اسلامگرا از اهمیت خاصی در بحث سیاست گذاری جمهوری اسلامی در مواجهه با جنبش های اسلام گرا برخوردار است. این مقاله تلاش دارد تا با روش تاریخی- مقایسهای به این پرسش پاسخ دهد که همکاری های حماس و ایران در دهه های گذشته از چه عمق فکری برخوردار بوده است؟ آیا این همکاری ها تاکتیکی و ناشی از برخی نیازهای مقطعی و سیاسی بوده است و یا اینکه مواضع و مبانی فکری طرفین این وحدت و همسوئی را ایجاب میکرده است؟ پاسخ به این سوالات میتواند راه گشای آینده در روابط و نوع استراتژی مواجهه با این جنبش اسلام گرا باشد. در این مقاله بر اساس مقایسه ای ده شاخص به بررسی و تحلیل نقاط اشتراک و افتراق اندیشه سیاسی دو جنبش پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاکی است که هر دو جنبش از نظر مبانی فکری اشتراکات زیادی داشته و تنها بحران سوریه را میتوان عامل مهمی در ناهمسوئی مواضع آنها ذکر کرد. بر این اساس، به نظر میرسد علیرغم این اختلاف سیاسی، حماس را میتوان متحدی فکری در بین جریانهای اسلام گرا برای جمهوری اسلامی بهحساب آورد که در دراز مدت به همراه بخش مهمی از جنبش اخوان میتوانند در جبهه متحد جنبش اسلام سیاسی نوگرا و اصلاح طلب همسو با جمهوری اسلامی ایران در حل مسائل جهان اسلام قرار داشته و ایفای نقش کنند و لذا باید برای حل مشکلات سیاسی موجود که موجب تشدید فاصله بین این جریانات اسلامگرا شده است تلاش نمود و راهکارهای مناسب را جستجو کرد. 
کلیدواژگان:
اندیشه سیاسی، حماس، انقلاب اسلامی ایران، فلسطین

درباره نویسنده