نهم دی خیزش مردمی در حمایت از انقلاب اسلامی ورهبری

نهم دی سالگرد حضور مردم در دفاع از انقلاب ومخالفت با دخالتهای بیگانگان در امور داخلی ایران وحمایت از رهبری می باشد  در سال 88  برخی کشورهای بیگانه ومعارض وعناصر ضد انقلاب تلاش نمودند از   اعتراض انتخاباتی  استفاده نموده وآن را تبدیل به یک اغتشاش فراگیر علیه نظام وارزشهای انقلاب نمایند  که اسناد منتشر شده  از دخالت گسترده مقامات آمریکائی از جمله کلینتون و… این  مدعارا اثبات کرد .عناصر معاند وضد انقلاب از این شرائط بیشترین بهره برداری رانمودند وتلاش کردند   با اقدامات خشن  وشعارهای ساختار شکنانه خود  اهداف  وشعارهای اساسی انقلاب را زیر سوال ببرند  وزمینه را برای یک کودتای مخملی و یاازبین بردن انسجام ملی واحتمالا یک جنگ ودرگیری داخلی را در کشور فراهم آورند  اما در نهایت با درایت رهبری وحضور  یکپارچه مردم در تظاهرات عظیم 9 دی ماه این اقدامات با شکست مواجه  شد.

[

درباره نویسنده