ابعاد شخصیتی معمار انقلاب

 

امام خمینی  یک شخصیت ذو ابعاد است، ابعاد مختلف شخصیتی دارد. ایشان اولاً یک عارف است، و تا حدود چهل سالگی اکثر آثارشان عرفانی است، ایشان هم در عرصه عرفان نظری، هم در عرصه عرفان عملی صاحب سبک واثر است. مخصوصاً در عرفان نظری، چون ما بهر حال در جهان اسلام عرفا کمی  راداریم که در عرصه عرفان نظری وارد شده باشد. شاید یکی از آن‌ها محیی الدین عربی است که اولین بار عرفان را تدوین کرد و متن عرفانی دارد به نام کتاب فصوص الحکم که امام خمینی شرح فصوص الحکم  را بر این کتاب نگاشت . عرصه دوم شخصیتی امام عرصه فلسفی و کلامی ایشان است. ایشان کسی است که فلسفه را تدریس کرد، آثار فلسفی دارد و البته یکی از افرادی است که بین فلسفه و عرفان جمع کرد. می دانید اصولاً عرفا با فلاسفه خیلی روابط خوبی ندارند و می گویند پای استدلالیان چوبین بود. در واقع عرفا می گویند از طریق استدلال نمی‌شود به خدا رسید. و فلسفه را نقد می‌کنند. ولی امام از جمله افرادی است که سعی کرد بین فلسفه و عرفان جمع کند و بین این دو حوزه ارتباط برقرار کند. حتی  بخاطر فلسفه برخی ایشان را  تکفیر می‌کردند. امام  می‌گوید یک زمانی که من فلسفه درس می‌دادم فرزندم آبی از یک کوزه ای نوشید و بعضی آن کوزه را آب کشیدند.  وفضای عمومی علیه فلسفه اینگونه بود. ایشان البته اثر مدون فلسفی ندارند. ولی بعد از فوت ایشان یک سری آرای ایشان جمع آوری شده و وتوسط موسسه تنظیم ونشر آثار امام  منتشر شده است. یا در حوزه کلام باز آثار مختلفی از ایشان مطرح است که بعداً جمع آوری شده، مانند توحید از دیدگاه امام. امامت از دیدگاه امام خمینی. عرصه بعدی عرصه فقهی ایشان است. چون یک فقیه برجسته است، آثار متعدد فقهی دارد. کتاب البیع ایشان پنج جلد است کتاب طهارتش سه جلد است. تهذیب الاصول و رسائل و کتاب‌های متعدد فقهی که ایشان را تبدیل به یک چهره برجسته فقهی کرد. حتی در عرصه تفسیر، در عرصه علم حدیث و شعر ادبیات، ایشان شعر می‌گفت، نثر بسیار زیبایی داشت. همه این‌ها ابعاد مختلف شخصیتی امام است.

یکی از ابعاد مهم دیگر شخصیت سیاسی  ایشان است.، دنیای امروز ایشان را به عنوان یک چهره سیاسی می‌شناسد. یک کسی که مردم را برای یک انقلاب بسیج کرد ، یک نظام قدرتمند سیاسی را از بین برد و یک نظام جدید را تأسیس کرد. در واقع هم بسیج کننده بود، هم معمار انقلاب. و انقلاب جدیدی را سامان داد، یک نظام سیاسی را پایه ریزی کرد و بعد سعی کرد بهر حال در آن بن بستها، در شرایطی که پیش می‌آمد، با ارائه نظرات خاص خود، نظام را به پیش ببرد ومشکلات وموانع را رفع کند .  ایشان ایدئولوگ انقلاب بود و اندیشه سیاسی خاصی را مطرح ساخت اندیشمند سیاسی اگر به کسی بگوییم که دو تا ویژگی عمده دارد، یکی اینکه مبانی دارد  وثانیا اینکه اندیشه  سیاسی او منطقی ومستدل باشد  ، امام را ما می‌توانیم جز اندیشمندان سیاسی بدانیم، چون واقعاً مباحثی که ایشان مطرح می‌کند، مبتنی بر یک سری مبانی معین و مشخص است. مبانی فلسفی، کلامی، انسان شناسی و … بعلاوه  برای مباحث  سیاسی خود ،ایشان  استدلال دارد  ادامه دارد

درباره نویسنده