درس دکتری آینده پژوهی سیاسی جمهوری اسلامی ایران

این درس به بررسی روندها ، چالشها وفرصت ها وآینده  نهادهای سیاسی ، اندیشه های سیاسی ،احزاب وجریانات سیاسی ونخبگان سیاسی و… در جمهوری اسلامی ایران می پردازد  ویکی از دروس رشته دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی محسوب می شود

درباره نویسنده