پیامدهای نظری خروج آمریکا از برجام

خروج   آمریکا از توافق برجام علاوه بر آثار کوتاه مدت خود تاثیرات مهمی نیز در بطن عرصه سیاسی  ودر ذهنیت ها بجای گذارد از یکسو برجام ذهنیت ایرانیان را متحول کرد ونوعی انسجام ووحدت ذهنی در خصوص ماهیت امریکا وبد عهدی های آن وعناصر موثر بر تصمیم گیری سیاسی در آن کشور  را بخوبی برای عموم برملاکرد و توده مردم با شفافیت کامل  این بحث را که  صهیونیست ها و سرمایه داران  ( همچون لابی های  وابسته به برخی کشورهای مرتجع عرب )چه نقش مهمی در سیاست در آمریکا دارند را احساس کردند. واز دوقطبی های گذشته در این مورد در جامعه ایران بشدت کاسته است که این امر تاثیر مهمی در اجماع سازی های آینده در عرصه سیاست خارجی  در ایران بازی خواهد کرد.

از سوی دیگربحث نظری در خصوص میزان وابستگی اروپا به آمریکا را  مجددا  مطرح کرده است اینکه آیا واقعا  اروپا می تواند مستقل از آمریکا از منافع خود وقراردادش با دیگر کشورها دفاع کند ووزن واقعی اروپا بدون امریکا چه اندازه است ؟ پاسخ این سوال به این سوال علاوه بر اینکه  برای کشوری همچون ایران در روابط آینده با اروپا بسیار تعیین کننده باشد. می تواند نوعی وزن کشی جدید در عرصه جهانی بین اروپا وامریکا باشد زیرا در این مقطع این بحث نیز برای اروپا حیثیتی شده است وبه نظر می رسد  نتیجه این چالش تاثیرات مهمی در نظریات روابط بین الملل خواهد داشت.

یحیی فوزی

درباره نویسنده