ضرورت تعمیق و مبارزه همه قوا با فساد

اقدامات اخیر قوه قضائیه  با مدیریت آیت الله رئیسی درمبارزه با مافیای چندلایه فساد درکشور ومحاکمه  بیش از یک هزار مفسد ورانت خوار اقتصادی امید آفرین است ونشان می دهد که وجود اراده لازم برای مبارزه با این آفت انقلاب  وحضور عناصر ونیروهای کاربلد ودغدغه مند وپاکدست تا چه اندازه می تواند درپیشبرد اهداف محوری انقلاب  ورفع موانع  مهم واثر بخش باشد. که امید است ادامه پیدا کند اما این اقدامات مهم نیازمند اقدامات همزمان دردیگر بخشهای نظام  می باشد مجلس باید مقررات موجود را اصلاح وقوانین مورد نیاز این اقدام مهم را فراهم آورد و با نظارت برنمایندگان از پیوند آنها با رانت خواران باید جلوگیری شود تا بتوانند قوانین لازم را برای این مبارزه ملی به تصویب برسانند ومنافذ فسادرا دربروکراسی ببندند.. ودولت نیز باید خود را با این اقدام هماهنگ سازد وبا اصلاحات لازم دردستگاه های اداری ووزارت خانه ها واستفاده از نیروهای توانمند وسالم ودغدغه مند به این مطالبه ملی کمک کنند  به نظر می رسد هرچند کلیت نظام اداری ووزارت بهداشت ،جهاد کشاورزی ، تعاون و… نیازمند بازنگری جدی است اما دراین مبارزه اصلاح وزارت  صمت  که نبض تجارت وصنعت وهرگونه ثبت سفارش ها را بعهده دارد از اهمیت خاصی برخوردار است وبسیاری از فسادهای اخیر ریشه در اقدامات این وزارت خانه ونوع نگرش وعملکرد وزیر ومعاونین ومدیران ونوع پیوند آنها با این رانت خواران دارد  . که امید واریم  با پشتیبانی قوای دیگر از این اقدامات  مهم قوه قضائیه  زمینه فساد کاهش یابدو  وقلب وچهره   انقلاب بزرگ ایران را از این جراحتها شفا بخشید.

درباره نویسنده