برادرعزیزم محمد حسین فوزی آسمانی شد

محمد حسین فوزی برادر عزیزم  که دراخلاق نیکو وخدمت بی توقع به دیگران ومردمداری و کمک به پدروپرستاری او شهره بود خیلی زود زودتر از هرگونه تصور ما زمینیان به سمت معبود پرکشید وآسمانی شد وما را دراین جهان خاکی با یادش وخاطرات  گذشته تنها گذاشت  یادش گرامی باد

درباره نویسنده