گزارش نشست

متن سخنرانی درمرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بهمراه مباحثه با صاحبنظران مرکز

 

 

برای دسترسی به مباحث به لینک زیر رجوع کنید :

https://nashr.olgou.ir-

 

 

 

h

درباره نویسنده