سوابق علمی

ج- سوابق آموزشي:
داراي22 سال سابقه تدريس دردانشگاه در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشدودكتري كه برخي عناوين دروس مزكور به شرح زير است:
– سمینار روابط خارجی ایران
-سمینار جنبشهای اسلامی معاصر
– سياست خارجي ايران
-تاريخ تحولات سياسي اجتماعي در ايران
— انقلاب اسلامي ایران
– سمينار تحولات سیاسی ايران از 1324 تا 1357
– مباني انديشه سياسي در اسلام و ايران
– انقلاب اسلامي ايران و بازتاب آن
– اسلام و ايران
– جنبشهای اسلامی معاصر
– افكار و انديشه‌هاي سياسي در اسلام و ايران
– مسائل سياسي اقتصادي جهان سوم
– انديشه سياسي در اسلام معاصر

دـ- سوابق پژوهشي:

دـ -1- مقالات مندرج در نشريات مصوب وزارت علوم(علمي-پژوهشي) و ISI
1-جريان شناسي فكري جنبش بيداري اسلامي،فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي، شماره 33، تابستان 1392
2-وضعيت جريانات اسلام گرا در الجزاير و چشم انداز آينده ، فصلنامه روابط خارجي، شماره 20، زمستان 1392
3-تمدن اسلامي از ديدگاه امام خميني، فصلنامه تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي، شماره 9، زمستان 1391
4-تاثیر ژئوپلتیک بر الگوی سیاسی مورد حمایت شیعیان در کشورهای مختلف – فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامي، شماره 9، پائیز 1391
5-بررسی تطبیقی اندیشه سیاسی جنبش اخوان المسلمین و انقلاب اسلامی در ایران –فصلنامه علمي پژوهشي شیعه شناسی ش 36 ، زمستان 1390
6-سمت و سوی تحولات سياسي اجتماعی بعد از انقلاب در ایران-فصلنامه علمي – پژوهشي سیاست –دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،ش 39 ،تابستان 1390
7-ابعاد و روند تحولات سیاسی در ایران بعد از انقلاب – فصلنامه علمي – پژوهشي سیاست – دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،ش 41 ،زمستان 1390
8-گونه شناسی جنبشهای اسلامی معاصر-فصلنامه علمي – پژوهشي مطالات راهبردی –شماره 50 زمستان 89
9- برسی مقایسه ای جنبشهای سیاسی شیعی و اهل سنت ،رهیافت ،زمستان 89
10-تفاوت شناسی اهداف حکومت دینی با حکومت سکولار –فصلنامه علوم سیاسی –شماره 51 پائیز 89
11- بررسی رابطه هویت ملی و امنیت اجتماعی در ایران –فصلنامه علمی –پژوهشی انتظام اجتماعی –سال سوم شماره دوم زمستان 1390
12-اصول تفكر سياسي جامعه مدرسين حوزه علميه قم در دهه اول انقلاب ، نشريه جستار هاي سياسي معاصر، شماره 6، پاييز و زمستان 1391

13-بررسی مقایسه ای مفهوم عدالت اجتماعی در اسلام و غرب – فصلنامه علمي – پژوهشي متين-ش48 پائیز 1389
14- مباني و اهداف توسعه سياسي از ديدگاه امام خميني -فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي، شماره 19، زمستان 1388
15-طبقه متوسط جديد و تاثيرات آن در تحولات سياسي بعد از انقلاب اسلامي در ايران،
فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي، شماره 17، تابستان 1388
16-جايگاه دين در عرصه علوم انساني در ايران بعد از انقلاب: گفتمانها و راهبردها- فصلنامه علمي – پژوهشي متين-ش43 سال 1388
17-مباني نظري دو رويكرد سلبي و ايجابي به مهندسي فرهنگي
فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي، شماره 15، زمستان 1387
18-بررسي تطبيقي خرده گفتمان‌‌هاي سياسي اسلامگرا در ايران قبل از انقلاب وتاثیر آنها در شکل گیری نظام سیاسی بعد از انقلاب- فصلنامه علمي پژوهشي علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی- فصلنامه علوم اجتماعي ، شماره 43، پاييز و زمستان 1387
19-زنان و حكومت ديني در ايران: بررسي پيامدهاي گفتمان انقلاب اسلامي در مورد جايگاه سياسي – اجتماعي زنان -فصلنامه علمي – پژوهشي متين- شماره سي و نهم1387
20-پيامدهاي بحث در مورد حد و حدود اختيار دولت بعد از انقلاب بر انديشه سياسي شيعه- فصلنامه علمي – پژوهشي متين سال دهم، شماره 38، بهار 1387
21-امام خميني و جهاني شدن، فصلنامه علمي پژوهشي متين، شماره 36 سال 1386
22-استراتژي و عملكرد سازمان مجاهدين خلق در مواجهه با جمهوري اسلامي، فصلنامه علمي پژوهشي متين، شماره 34، بهار 86
23-مواضع مراجع تقليد شيعه در ايران در مواجهه با الگوي نوسازي پهلوي دوم، فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات تاريخي دانشگاه مشهيد، زمستان 84
24-توانايي گفتمان اصلاح‌طلبانه اسلامگرايان شيعي در ايران- مجله علمي پژوهشي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران1384
25-پيامدهاي تغييرات جمعيتي در ايران بعد از انقلاب بر مشروعيت نظام سياسي در ايران، فصلنامه علمي پژوهشي انجمن جامعه‌شناسي ايران پاييز 83
26-تحولات فقه سياسي شيعه در مواجهه با روند نوسازي بعد از انقلاب در ايران، فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات اسلامي دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد، تابستان 83
27-مقاله ISI با عنوان :
The concept of Justice in Islamic political Thought-Life Science Journal 2013:10(2s)
28-مقاله ISI با عنوان :
Causes of the formation and nature of political movements in Bahrain -Life Science Journal -2012:9(4

دـ -2- مقالات مندرج در ديگر نشريات معتبر
31-نقش حكومت در تربيت ؛ بررسي مقايسه اي ديدگاه افلاطون و امام خميني (ره)
دو فصلنامه اسلام و پژوهش هاي تربيتي، شماره 5، بهار و تابستان 1390
32-ولايت فقيه در فقه سياسي ما-زمانه-شماره 65-بهمن 86
33-علل ساختاري رخداد انقلاب در ايران، فصلنامه علوم سياسي، تابستان 85
34-چالشهاي ايدئولوژيك در اسرائيل، فصلنامه مطالعات منطقه‌اي
35-مباني انديشه‌اي گروههاي سياسي اسلامگرا در ايران قبل از انقلاب، متين، پاييز 83
36-علل ارادي رخداد انقلاب در ايران، فصلنامه متين، زمستان 83
37-امام خميني و هويت جمعي، فصلنامه متين، بهار 82
38-امام خميني و هويت ملي در ايران، فصلنامه مطالعات ملي1380
39-انقلاب اسلامي و الگوي بديل نوسازي، متين، تابستان 79
40-جمهوري اسلامي و چالشهاي نظري، متين 3 و4، پاييز 78
41-مذهب و توسعه در ايران، متين، تابستان 78
42-چالشهاي فرهنگي انقلاب اسلامي، نامه پژوهش، شماره 7، زمستان 76

دـ -3- مقالات ارائه شده در كنفرانسهاي علمي
– كنفرانسهاي خارجی
1- مالزی 1389-همایش علوم انسانی ، عنوان مقاله : مقاله گونه شناسی جنبشهای اسلامی معاصر
2- چین 1388-همایش علوم انسانی ، عنوان مقاله : تاثیر دین در عرصه علوم انسانی
3- اندونزی 1387- عنوان مقاله : مردم سالاری دینی در ایران
4- قازان ،جمهوری تاتارستان 1387- همایش انقلاب ایران در دهه چهارم ، عنوان مقاله : آینده انقلاب ایران در دهه چهارم
5- مسكو 1386، عنوان مقاله : اسلام و جهاني شدن
6- كرواسي، 1383- عنوان مقاله : اسلام و تروريسم
– كنفرانسهاي داخلی
7-تاثير سيره سياسي پيامبر بر انديشه سياسي در اسلام-تهران پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي –زمستان 86
8-پيامدهاي نظري تعامل مذهب و نوسازي در ايران، مجموعه مقالات همايش دانشگاه شهيد بهشتي، 1380
9-بررسي نقش امام خميني در رفع مواضع نظري اقتصادي بعد از انقلاب، مجموعه مقالات همايش دانشگاه شيراز ، 1379
10-كنگره بررسي انديشه‌هاي اقتصادي امام خميني، امام خميني و اقتصاد اسلامي، تهران: دانشگاه تربيت مدرس، پژوهشكده اقتصاد، خرداد 1379

دـ-4- تأليف كتاب
1- جنبشها وجریانات اسلامگرا در جهان اسلام : بررسی منطقه ای (در حال انتشار1392 )
2-مذهب و مدرنيزاسيون در ايران، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1381
3-سازمان كنفرانس اسلامي، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1379
4- انديشه سياسي امام خميني، قم: نشر دانشگاه معارف، 1384(ویرایش اول )
5-انديشه سياسي امام خميني، قم: نشر دانشگاه معارف، 1387(ویرایش دوم )
6-اندیشه سیاسی بعد از انقلاب در ایران- انتشارات امام خمینی و انقلاب اسلامی 1387
7- تحولات سياسي اجتماعي ايران بعد از انقلاب، تهران: نشر عروج، 1385(دوجلد)
8-امام خميني و هويت ملي در ايران، تهران: نشر مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1385
9-اندیشه و سیره مدیریتی امام خمینی ،سازمان مدیریت ،1389
10-روزشمار جنگ ايران و عراق، جلد 43، تهران: نشر مركز مطالعات جنگ ، 1380
11-روز شمار جنگ ايران و عراق، جلد 44، تهران: مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، 1381
12-گفتمان اصلاحات در ايران، تهران: بسیج اساتید دانشگاه شهيد بهشتي، 1381
13- نظارت بر مجموعه مقالات مردم‌سالاري ديني (سه جلد)، تهران: نشر عروج،1385
14-مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (در حال انتشار 1392 )
15-تحول دولت و گفتمانهای سیاسی در ایران بعد از انقلاب –دانشگاه معارف قم (در حال انتشار 1392)
14- راهنمايي و مشاوره پايان‌نامه
و-1- راهنمايي پايان‌نامه(حدود 40 پایان نامه )
و-2- مشاوره پايان‌نامه(حدود 50 پایان نامه )
ز- سوابق همکاری های علمی
– سردبير و عضو هيأت تحريريه پژوهشنامه دانشكده علوم انساني دانشگاه بين‏المللي امام خميني
عضو هيأت تحریریه فصلنامه علمی –پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی-دانشگاه معارف قم
عضو هيأت تحريريه فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام-دانشگاه شاهد
عضو هيأت تحريريه فصلنامه مطالعات جهان اسلام-دانشگاه بین المللی امام خمینی
عضو هیات مدیره انجمن علمی مطالعات انقلاب اسلامی
-عضو انجمن علمی علوم سیاسی ایران
-عضوهیات مدیره انجمن علمی انقلاب اسلامی
-عضو کمیته علمی همایش علمی درامدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی- دانشگاه تهران
-عضو کمیته علمی جشنواره بین المللی فارابی

درباره نویسنده