اقتصاد دانش بنیان در حوزه علوم انسانی از طریق تقویت مراکز رشد

مراکز رشد درپارك هاي علم و فناوري به عنوان یکی از نهادهاي اجتماعی مؤثر در امر توسعه فناوري، توسعه اقتصاد دانش بنیان و اشتغال زایی تخصصی بوده و محیط هایی مناسب براي استقرار و حضور حرفه اي شرکت هاي فناور کوچک و متوسط، واحدهاي تحقیق و توسعه صنایع و مؤسسات پژوهشی هستند که در تعامل سازنده با یکدیگر و با دانشگاه ها به فعالیت هاي فناوري اشتغال دارند. مرکز رشد، مرکزی است که با در اختیار قرار دادن امکانات و خدمات از یک سو و مشاوره های لازم در زمینه های فنی، مدیریتی، حقوقی از سوی دیگر، به ایجاد، پرورش و توسعه واحد های نوپا کمک می کند.اماراه اندازی این مراکز هرچند از اهمیت استراتژیکی برخوردارند اما به نظر می رسد در عرصه علوم انسانی با موانع مهمی مواجه می باشند که به برخی از این موانع در ادامه اشاره خواهم کرد ..

درباره نویسنده