پیام تشکر

بدینوسیله از زحمات و ابراز لطف همگی دوستان ، همراهان و دانشجویان عزیز و همه فرهیختگان و بزرگانی که طی این در فضای مجازی و حقیقی تلاش نمودند و دیگران را در مشارکت در انتخابات و حمایت از این جانب تشویق نمایند تشکر وقدردانی میکنم و برای همگی آرزوی موفقیت و بهره بری را از خداوند بزرگ مسئلت دارم
خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار
ارادتمند همگی دکتر یحیی فوزی

درباره نویسنده