تحلیل آماری و محتوایی سخنرانی های امام خمینی (ره) در سال های 1368 1341

سال دوازدهم
شماره 43
زمستان 1394

متن مقاله%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1
فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی ، سال دوازدهم، شماره 43

عنوان:
تحلیل آماری و محتوایی سخنرانی های امام خمینی (ره) در سال های 1368 1341

نویسنده(گان):
یحیی فوزی*، صابر حسن پور، قدسی علیزاده سیلاب،

پست الکترونیک: yahyafozi (a) yahoo.com

چکیده:
امام خمینی(ره) در طول حیات خود، با ابزارهای مختلفی از جمله ارسال پیام و یا انجام مصاحبه و سخنرانی، به طرح اندیشه های خود مبادرت ورزید. این پژوهش بر آن است تا به این پرسش ها پاسخ دهد که سخنرانی های امام خمینی+ مندرج در «صحیفه امام» در سال های دوران حیات امام خمینی+ چه روندهایی را نشان می دهد و چه مباحث مهمی را شامل می شود؟ همچنین مباحثی که امام در هر مقطع در سخنرانی های خود بر آن تاکید داشتند کدام اند؟ تحقیق حاضر از روش ترکیبی که دربردارنده روش های کمی و کیفی است، استفاده نموده است. برای این منظور ابتدا با بررسی مجموعه بیست و دو جلدی صحیفه امام، به شناسائی سخنرانی های ایشان و سپس با تحلیل کمی، به تعیین جایگاه آن در بین دیگر فعالیت های تبلیغاتی وی پرداخته و در ادامه با تعیین شاخص هائی، تحلیل محتوایی از سخنرانی های امام خمینی(ره) ارائه نموده است.
کلیدواژگان:
امام خمینی+، صحیفه امام، سخنرانی های امام خمینی (ره)

درباره نویسنده