جولان سرمایه های سرگردان در عرصه حاکمیتی کشور

حال  اقتصاد بیمار کشور در این روزها خوب نیست دولت در عرصه بین المللی در وضعیت دشواری قرار گرفته اما دشوارتر از این وضعیت حال وروز مدیریت بحران در داخل است   حاکمیت ملی بر اقتصاد ضعیف شده است عده ای معدود وحدود 5 درصد  رانت خوار وفرصت طلب اقتصادی، سرنوشت  بخش عظیم و95 درصدی ملت را  به بازی گرفته اند  ارزش پول ملی در حال ضعیف شدن است ونقدینگی سرگردان در حال جولان است وحاکمیتی در در درون حاکمیت موجود جولان می دهد نظارت براین  سوداگران وجود ندارد علیرغم اینکه در سالهای گذشته قدمهای زیادی برای ایجاد دولت الکترونیک ونظارت الکترونیک در عرصه اقنتصادی برداشته شده است  اما  به نظر می رسددولت قدرت نظارت وکنترل بر این سودجویان راندارد ویا  نمی خواهد  داشته باشد دولت مردان برنامه مشخصی ندارند و در مصاحبه ها منفعل  با مردم  سخن می گویند  تصمیم گیری مرکزی ومدیریت واحد وقرارگاه مرکزی اقتصادی  برای این مشکلات وجود ندارد  در واقع  واقعیت آن است که در عرصه سیاسی حاکمیت با سرمایه های سرگردان است  وآنها هستند که بعنوان یک پیشران مهم سمت وسوی تحولات را رقم خواهند زدواگر  مدیریت سیاسی کشور فعال نشود  باید منتظر بود که این سرمایه های سرگردان آینده تحولات سیاسی کشور را رقم بزنند

یحیی فوزی

درباره نویسنده