کارامدی دولت :نظریه ها وعوامل موثر بر آن

«ارتقای کارآمدی نظام سیاسی» دغدغه این روزهای دولتمردان و کارگزاران ما است. از این رو، به کرات در ادبیات سیاسی هم مورد تاکید قرار می گیرد. اما اینکه «ویژگی های یک دولت کارآمد» چیست؟ چه فاکتورهایی یک دولت را «ناکارآمد» می کند؟ انتظار می رود «خروجی» یک سیستم کارآمد چه باشد؟ «گفت وگوی صادقانه با مردم» چقدر در ساخت یک نظام سیاسی کارآمد نقش دارد؟ و «گفتمان خدمت به مردم» چقدر می تواند یک دولت را به سمت کارآمدی هدایت کند؟ موضوع نشست ما با دکتر یحیی فوزی، استاد علوم سیاسی و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شد. او «شایسته سالاری» را از شاخص های اساسی برای ارتقای کارآمدی سیاسی معرفی می کند و «کسب حداکثر رضایتمندی مردم» را معیاری برای ارزیابی کارآمدی دولت ها برمی شمارد.
جناب دکتر فوزی، «کارآمدی» در ادبیات علوم سیاسی از چه تاریخچه ای برخوردار است؟ و در عالم سیاست چگونه تعریف می شود؟

یکی از مباحث مهم در حوزه علوم سیاسی، مدیریت و اقتصاد، مفهوم «کارآمدی» (effectiveness) است که عمر آن در عرصه علم سیاست به چندین دهه می رسد. این اصطلاح در زبان فارسی به تاثیر، سودمندی، اثربخشی، کارآیی و فایده ترجمه و درعلوم سیاسی، به توانایی نفوذ، اثربخشی، کفایت، قابلیت و لیاقت معنا شده است. در حقیقت «کارآمدی» بیانگر قابلیت و توانایی اداره هر کشور توسط مدیران و کارگزاران شایسته آن است و کسب حداکثر «رضایتمندی مردم» را در پی دارد.

چه نظریه هایی در حوزه کارآمدی سیاسی وجود دارد؟

نظریه های مختلفی وجود دارد؛ برخی محققان با استناد به «نظریه سیستم ها» کارآمدی را ایجاد نوعی تعادل و توازن بین خروجی ها و ورودی های یک سیستم دانسته اند. در این تعریف، کارآمدی بر بنیان «رضایت عامه» بنا شده است اما به نظر می رسد این رویکرد در ارتباط با حکومت های دینی و شریعتمدار کامل نیست؛ زیرا از نظر این حکومت ها، خواست عمومی در صورتی دنبال خواهد شد که مغایرتی با شریعت نداشته باشد و لذا ترکیب «خواست و نیازهای عمومی» و «باید و نبایدهای دینی» را می توان ورودی این سیستم ها در نظر گرفت. نظام سیاسی در صورتی که بتواند به این تقاضاهای دوگانه پاسخ مناسب دهد، کارآمد به حساب می آید.

برخی «کارآمدی» را نوعی رسیدن به هدف یا توفیق در اهداف کلان حکومت معنا کرده اند. کارآمدی در این رویکرد، شامل «حداکثر موفقیت با کوتاه ترین مسیر و ارزان ترین وسیله» است. اما این تعریف نسبی است و در این باره می توان گفت که چون اهداف هر حکومت متغیر و تابع الزامات مختلف و نظام ارزشی است و نظام ارزشی نیز به طور کلی تابع نظام جهان بینی است بنابراین کارآمدی هر نظام با توجه به جهان بینی و نظام ارزشی آن مشخص می شود و مفاهیمی همچون کارآمدی، ارتباط تنگاتنگی با پارادایم حاکم بر آن مفهوم دارد.

برخی با استناد به «نظریه کارکردگرایی» معتقدند که هر حکومتی براساس کارکردهایی خاص تاسیس شده است و پیگیری و تحقق این کارکردها به معنای کارآمدی آن است. قائلان به این رویکرد، شش کارکرد حیاتی را برای حکومت ذکر می کنند که عبارتند از:

نخست، حفظ نظم و امنیت؛ طبق نظریات مذکور یکی از مولفه های کارآمدی دولت ها رفع تهدیدها و حفاظت از مرزها و «تامین نظم اجتماعی» است. به این اعتبار، وقوع جنگ و بی نظمی در یک کشور، به معنای ضعف کارآمدی در آن کشور است. از این رو، هرچه اجرایی شدن تامین امنیت با هزینه های کمتری محقق شود، دولت کارآمدتر است.

دوم، قابلیت دسترسی و استخراج منابع اقتصادی؛ که به آن «ظرفیت استخراجی» هم می گویند و به معنای میزان توانایی دولت در دریافت مالیات و تامین منابع مورد نیاز برای پیشبرد کارکردهای خود از داخل است.

سومین کارکرد دولت، ایجاد «هویت ملی» و «انسجام اجتماعی» است که به معنای اقتدار دولت بر کل کشور و تسلط بر منابع و جذب حمایت اکثریت افراد جامعه است که کارآمدی آن دولت را نشان می دهد.

چهارم، ظرفیت تنظیمی و توانایی وضع مقررات؛ دولت از طریق وضع مقررات به کنترل و تغییر رفتار خارج از قاعده افراد و گروه ها می پردازد و از این طریق، اقتدار و نظارت خود را بر جامعه تثبیت می کند.

پنجم، وجود بوروکراسی شایسته سالار و ایجاد هماهنگی در درون بخش های مختلف نهادهای دولتی؛ تا وظایف محوله دولت با «کم ترین هزینه» و «بیشترین بهره وری» انجام شود. مقابله با فساد و حرکت در جهت منافع سازمانی از جمله الزامات دیگر بوروکراسی کارآمد است؛ به بیان دیگر، وحدت همه اجزای سیستم دولت و قابلیت های سازگاری دولت با تغییرات محیطی می تواند جوهره کارآمدی آن باشد.

ششم، توزیع منابع و ظرفیت بازتوزیعی و عدالت گرایی؛ به این معنا که دولت قادر باشد با اقتدار به توزیع منابع کمیاب میان گروه های اجتماعی مختلف بپردازد و نابرابری های درآمدی را کاهش و فرصت های برابر برای همه شهروندان به وجود آورد.

به این اعتبار، می توان گفت کارآمدی با مفاهیمی همچون «مشروعیت»، «اجماع گفتمانی»، «رضایت عامه» و «شایسته سالاری» و «اقتدار سازمانی» ارتباط تنگاتنگ دارد و می توان به عنوان مشترکات این تعاریف از حکومت کارآمد بر مواردی چون فهم مناسب از تقاضاها و درخواست های عمومی از سیستم سیاسی، فهم مناسب از ارزش های کلان سیاسی اجتماعی، فهم مناسب از کارکردهای مورد انتظار از حکومت و در نهایت تعریف اهداف متناسب با تقاضاها و ارزش ها و کارکردهای مورد انتظار از حکومت تاکید کرد. هرچه سه عامل نخست یعنی تقاضاها و درخواست های عمومی از سیستم سیاسی با ارزش های کلان سیاسی اجتماعی و کارکردهای مورد انتظار از حکومت همسوتر باشند، پیشبرد اهداف سریع تر و کارآمدی حکومت افزایش بیشتری خواهد یافت.

عوامل موثر بر کارآمدی نظام سیاسی کدامند؟

در خصوص عوامل موثر بر کارآمدی نظام های سیاسی برخی بر ساختارهای بوروکراتیک، نرم ها و قواعد تاکید دارند و برخی اراده لازم و شایستگی کارگزاران را مهم ترین عامل می دانند. اما باید گفت که در یک تحلیل لایه ای از علت های دخیل در کارآمدی سیاسی می توان به سه لایه  عللی اشاره کرد؛ در سطح رویین، کارآمدی نیازمند نیروها و کارگزاران اجرایی شایسته، پاکدست، مقتدر و مردمی است تا بتوانند اهداف نظام سیاسی را پیش برند.

در سطح میانی، موفقیت کارگزاران وابسته به علل ساختاری و تقنینی است. به عبارت دیگر، ساختارهای بوروکراتیک، قواعد، قوانین و نرم ها؛ شیارهایی را شکل می دهد که کارگزاران در آن شیارها مجبور به حرکت هستند. لذا اصلاح این ساختارها و قواعد بازی از اهمیت زیادی برخوردار است.

در لایه سوم و عمیق تر باید به علل گفتمانی، ارزشی و معرفتی اشاره کرد که دیگر علل بر شانه آن حرکت می کنند. اصولا هر نوع کارآمدی ساختاری و کارگزاری نیازمند «اجماع گفتمانی» و اجماع بر ارزش ها و اهداف مشترک است و تشتت گفتمانی بر اراده کارگزاران و همچنین بر ساختارها و قواعد تاثیرگذار خواهد بود.

به بیان دیگر، کارآمدی سیاسی نیازمند توانمندی نیروها، شایسته سالاری کارگزاران سیاسی در پیشبرد اهداف و رفع موانع از یک سو و وجود ساختارهای بوروکراتیک قدرتمند و سالم، قواعد و نرم های مناسب برای پیشبرد اهداف، دارا بودن اهداف مبتنی بر ارزش های اجتماعی از سوی دیگر است.

چگونه می توان «کارآمدی سیاسی» را ارتقا داد؟

با توجه به مباحث مذکور و سه لایه عللی که ذکر کردم، برای ارتقای کارآمدی سیاسی نمی توان نسخه های تک بعدی ارائه داد بلکه نیازمند یک «بسته راهبردی» شامل توصیه هایی برای اصلاح این سه سطح هستیم؛ راهبردهای «کوتاه مدت» در سطح کارگزاری، «میان مدت» برای اصلاح ساختاری و «درازمدت» برای اصلاح گفتمانی و اجماع سازی معرفتی.

این راهبرد در سطح نخست یعنی «کارگزاری» می تواند به تقویت شایسته سالاری، فسادستیزی در بین کارگزاران، مدیریت دانایی محور، علم محور و مدیریت جهادی بینجامد.

در سطح دوم یا میان مدت، می تواند به ایجاد ساختارهای مناسب بوروکراتیک، قوانین و ایجاد مکانیسم های عقلایی برای تربیت مدیران شایسته، مکانیسم های عقلایی برای تصمیم سازی های درست، ایجاد هماهنگی بین بخش های مختلف سیاستگذاری و تصمیم ساز و اشراف اطلاعاتی از طریق تقویت ساختار دولت الکترونیک منجر شود.

و در نهایت در سطح سوم و در راهبرد درازمدت می توان بر ضرورت «اجماع گفتمانی» از طریق گفت وگو و رسیدن به مشترکات ارزشی و معرفتی به عنوان پایه و بنیان هر نوع سیاستگذاری و قانونگذاری اشاره کرد.

در مجموع، این بسته راهبردی در سطوح سه گانه مذکور می تواند به ارتقای کارآمدی نظام سیاسی کمک کند.گفتگو: حسین اکبریان

https://www.irannewspaper.ir/?nid=7791&pid=8&type=0

http://دولت کارآمد، نیازمند شایسته سالاری در کارگزاران سیاسی است

درباره نویسنده