وحدت :امکان وضرورت آن -مصاحبه

در مصاحبه ای با نشریه حریم به بحث امکان وحدت وضرورت آن  پرداخته شد که کل مصاحبه را درلینک زیر قابل دریافت است.

لینک مصاحبه

-کل سالنامه خرداد1401

مصاحبه با نشریه حریم امام -سالنامه خرداد 

dpdd t,cd

1401

 

سالنامهحرمامام
شمارهدهم
خرداد 1401
1
180 صفحه | خرداد 1401 | شماره دهم| سالنامه حرم امام
سالنامه+حریم+امام.pdf123

درباره نویسنده