سمینار دانشگاه تربیت مدرس

سمینار دانشگاه تربیت مدرس -اقتصاد اسلامی

الگوی اقتصادی امام خمینی

سخنرانی با موضوع بررسی نقش امام خمینی در رفع موانع نظری نوسازی بعد از انقلاب

http://www.bashgah.net/fa/content/show/49914  سخنرانی در دانشگاه شیراز Yahya-Fozi.mp3

چالشهای ایدئولوژیک در اسرائیل

]چالشهای ایدئولوژیک در اسرائیل