وجوه اشتراك و افتراق انديشه سياسي جنبش حماس با انديشه سياسي انقلاب اسلامي ايران

فصلنامه انديشه سياسي در اسلام ، سال دوم، شماره 7

عنوان:
%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1 %d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%b3 %d9%81%d8%b5%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa

نويسنده(گان):
دكتر يحيي فوزي*، عباس  علي بخشي،

پست الکترونيک: yahyafozi (a) yahoo.com

چکيده:
بررسي وجوه اشتراك و افتراق انديشه سياسي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين، حماس، با انديشه سياسي انقلاب اسلامي ايران و رصد روند تحول فكري اين جريان اسلامگرا از اهميت خاصي در بحث سياست گذاري جمهوري اسلامي در مواجهه با جنبش هاي اسلام گرا برخوردار است. اين مقاله تلاش دارد تا با روش تاريخي- مقايسهاي به اين پرسش پاسخ دهد كه همكاري هاي حماس و ايران در دهه هاي گذشته از چه عمق فكري برخوردار بوده است؟ آيا اين همكاري ها تاكتيكي و ناشي از برخي نيازهاي مقطعي و سياسي بوده است و يا اينكه مواضع و مباني فكري طرفين اين وحدت و همسوئي را ايجاب ميكرده است؟ پاسخ به اين سوالات ميتواند راه گشاي آينده در روابط و نوع استراتژي مواجهه با اين جنبش اسلام گرا باشد. در اين مقاله بر اساس مقايسه اي ده شاخص به بررسي و تحليل نقاط اشتراك و افتراق انديشه سياسي دو جنبش پرداخته شده است. يافته هاي پژوهش حاكي است كه هر دو جنبش از نظر مباني فكري اشتراكات زيادي داشته و تنها بحران سوريه را ميتوان عامل مهمي در ناهمسوئي مواضع آنها ذكر كرد. بر اين اساس، به نظر ميرسد عليرغم اين اختلاف سياسي، حماس را ميتوان متحدي فكري در بين جريانهاي اسلام گرا براي جمهوري اسلامي بهحساب آورد كه در دراز مدت به همراه بخش مهمي از جنبش اخوان ميتوانند در جبهه متحد جنبش اسلام سياسي نوگرا و اصلاح طلب همسو با جمهوري اسلامي ايران در حل مسائل جهان اسلام قرار داشته و ايفاي نقش كنند و لذا بايد براي حل مشكلات سياسي موجود كه موجب تشديد فاصله بين اين جريانات اسلامگرا شده است تلاش نمود و راهكارهاي مناسب را جستجو كرد. 
کليدواژگان:
انديشه سياسي، حماس، انقلاب اسلامي ايران، فلسطين

درباره نویسنده